شىمكەنتتىك پەداگوگ «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» قۇرمەتتى اتاعىن يەلەندى

2357

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىنا سايكەس شىمكەنت قالاسىنىڭ ۇزدىك پەداگوگى ارمان ورىنبەكوۆ «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» قۇرمەتتى اتاعىمەن ماراپاتتالدى. ماراپاتتى قر ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ تابىستادى.

ارمان ورىنبەكوۆ - شىمكەنت قالاسىنداعى № 90 دارىندى بالالارعا ارنالعان مامانداندىرىلعان مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ ديرەكتورى بولىپ قىزمەت اتقارادى. وسىعان دەيىن ارمان شىمبايۇلىنىڭ 80-نەن استام ادىستەمەلىك-وقۋ قۇرالدارى جارىق كوردى.

2019 جىلعى «ۇزدىك پەداگوگ» اتاعىنىڭ يەگەرى. 1999-2012 جىلدار ارالىعىندا قالالىق، وبلىستىق، رەسپۋبليكالىق ءپان وليمپيادالارىندا 21 وقۋشىسى; قالالىق، وبلىستىق، رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق تاريح، قۇقىق، ازاماتتانۋ پاندەرىنىڭ كونكۋرستارىندا، دەبات سايىستارىندا 50-گە جۋىق وقۋشىلارى جۇلدەگەر اتانعان.

سونىمەن قاتار، مەكتەپ-گيمنازيانىڭ وقۋشىلارى حالىقارالىق، رەسپۋبليكالىق، وبلىستىق جانە قالالىق دەڭگەيدەگى ءار ءتۇرلى ءبىلىم، ونەر، سپورتتىق بايقاۋلار مەن جارىستاردا، پاندىك وليمپيادالار مەن عىلىمي جوبالار جارىستارىندا 200-گە جۋىق، ۇستازدارى قالالىق پاندىك وليمپيادالاردان جانە ءار ءتۇرلى دەڭگەيدەگى بايقاۋلاردان 80-نەن استام جۇلدەلى ورىنداردى جەڭىپ العان.

شىمكەنت قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى