اقمولا وبلىسى
13.04.2020
جاڭالىقتار
ەرمەك مىرجىقپااەۆ پەن يۋري يلين اۋەدەن سۋ تاسقىنىنىڭ احۋالىن باعالادى
اقمولا وبلىسىنىڭ اكiمi ەرمەك مارجىقپاەۆ جانە قر Iشكi iستەر مينيسترiنiڭ ورىنباسارى يۋري يلين زەرەندi, ساندىقتاۋ جانە اتباسار اۋداندارىنداعى سۋ تاسقىنىنىڭ احۋالىن اۋەدەن باعالادى. ۇشىپ ءوتۋ بارىسىندا ولار سۋ تاسقىنى قاۋiپتi ۋچاسكەلەردi اتباسار قالاسىن، جاباي وزەنiنiڭ ارناسىن جانە قالانى سۋدان قورعايتىن جەر ءۇيiندiسiن قاراپ شىقتى.  جاباي وزەنi ارناسىنىڭ جاعالاۋىن وسiمدiكتەن تازالاۋ جۇمىستارى اتباسار ق. جانە تەمiر جول كوپiرiنiڭ اۋماعىندا جۇرگiزiلدi, ..
تاعى جۇكتەۋ