قر زاڭناماسى
24.03.2020
قر زاڭناماسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سۋ كودەكسى
مازمۇنى       ەسكەرتۋ. بۇكiل ءماتiن بويىنشا "جەر قويناۋىن پايدالانۋ جانە قورعاۋ جونiندەگi ۋاكiلەتتi ورگاننىڭ", "جەر قويناۋىن پايدالانۋ جانە قورعاۋ جونiندەگi ۋاكiلەتتi ورگانمەن", "جەر قويناۋىن پايدالانۋ جانە قورعاۋ جونiندەگi ۋاكiلەتتi ورگان", "جەر قويناۋىن پايدالانۋ مەن قورعاۋ جونiندەگi ۋاكiلەتتi ورگان", "جەر قويناۋىن پايدالانۋ مەن قورعاۋ جونiندەگi ۋاكiلەتتi ورگاننىڭ", "جەر قويناۋىن پايدالانۋ مەن قورعاۋ جونiندەگi ۋاكiلەتتi ورگانمەن", "جەر قويناۋىن..
23.03.2020
قر زاڭناماسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەر كودەكسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2003 جىلعى 20 ماۋسىمداعى N 442 كودەكسى. مازمۇنى       ەسكەرتۋ. كودەكستىڭ ورىس تىلىندەگى ماتىنىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، قازاق تىلىندەگى ءماتىن وزگەرمەيدى - قر 2007.07.06 № 276 زاڭىمەن. ەسكەرتۋ. بۇكىل ءماتىن بويىنشا "مەملەكەتتىك قاجەتتىكتەر" دەگەن سوزدەر "مەملەكەت مۇقتاجى" دەگەن سوزدەرمەن، "شارۋا (فەرمەر) قوجالىعىن", "شارۋا (فەرمەر) قوجالىعىن", "شارۋا (فەرمەر) قوجالىعى", "شارۋا (فەرمەر) قوجالىعىنىڭ" دەگەن سوزدەر تيىسىنشە "..
23.03.2020
قر زاڭناماسى
بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 2015 جىلعى 27 اقپانداعى № 18-04/148 بۇيرىعى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2015 جىلى 1 ساۋىردە № 10606 تىركەلدى. "جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2004 جىلعى 9 شىلدەدەگى زاڭىنىڭ 9-بابى 1-تارماعىنىڭ 57) تارماقشاسىنا سايكەس بۇيىرامىن:       1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان بالىق اۋلاۋ قاعيدالارى بەكىتىلسىن.       2. قازاقستا..
23.03.2020
قر زاڭناماسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورمان كودەكسى
مازمۇنى       ەسكەرتۋ. بۇكىل ءماتىن بويىنشا: "(رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالانىڭ، استانانىڭ)" دەگەن سوزدەر ", رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ، استانانىڭ" دەگەن سوزدەرمەن; "مەملەكەت قاجەتتiكتەرi ءۇشىن", "مەملەكەت قاجەتىنە", "مەملەكەت قاجەتى ءۇشىن" دەگەن سوزدەر "مەملەكەت مۇقتاجى ءۇشىن" دەگەن سوزدەرمەن; "مادەني-ساۋىقتىرۋ، رەكرەاتسيالىق" دەگەن سوزدەر "ساۋىقتىرۋ، رەكرەاتسيالىق، تاريحي- مادەني" دەگەن سوزدەرمەن; "قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەر تۋرالى ..
21.03.2020
قر زاڭناماسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كەدەندىك رەتتەۋ تۋرالى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كودەكسى 2017 جىلعى 26 جەلتوقسانداعى № 123-ءVى قرز. مازمۇنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كەدەندىك رەتتەۋ تۋرالى       وسى كودەكس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كەدەندىك رەتتەۋدىڭ قۇقىقتىق، ەكونوميكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق نەگىزدەرىن ايقىندايدى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگى مەن ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋعا، قازاقستاندىق ەكونوميكانىڭ الەمدىك ەكونوميكالىق قاتىناستار جۇيەسىندەگى بايلانىستارىن جانداندىرۋعا جان..
تاعى جۇكتەۋ