قر زاڭناماسى
23.03.2020
قر زاڭناماسى
بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 2015 جىلعى 27 اقپانداعى № 18-04/148 بۇيرىعى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2015 جىلى 1 ساۋىردە № 10606 تىركەلدى. "جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2004 جىلعى 9 شىلدەدەگى زاڭىنىڭ 9-بابى 1-تارماعىنىڭ 57) تارماقشاسىنا سايكەس بۇيىرامىن:       1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان بالىق اۋلاۋ قاعيدالارى بەكىتىلسىن.       2. قازاقستا..
23.03.2020
قر زاڭناماسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورمان كودەكسى
مازمۇنى       ەسكەرتۋ. بۇكىل ءماتىن بويىنشا: "(رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالانىڭ، استانانىڭ)" دەگەن سوزدەر ", رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ، استانانىڭ" دەگەن سوزدەرمەن; "مەملەكەت قاجەتتiكتەرi ءۇشىن", "مەملەكەت قاجەتىنە", "مەملەكەت قاجەتى ءۇشىن" دەگەن سوزدەر "مەملەكەت مۇقتاجى ءۇشىن" دەگەن سوزدەرمەن; "مادەني-ساۋىقتىرۋ، رەكرەاتسيالىق" دەگەن سوزدەر "ساۋىقتىرۋ، رەكرەاتسيالىق، تاريحي- مادەني" دەگەن سوزدەرمەن; "قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەر تۋرالى ..
تاعى جۇكتەۋ