قر زاڭناماسى
23.03.2020
قر زاڭناماسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەر كودەكسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2003 جىلعى 20 ماۋسىمداعى N 442 كودەكسى. مازمۇنى       ەسكەرتۋ. كودەكستىڭ ورىس تىلىندەگى ماتىنىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، قازاق تىلىندەگى ءماتىن وزگەرمەيدى - قر 2007.07.06 № 276 زاڭىمەن. ەسكەرتۋ. بۇكىل ءماتىن بويىنشا "مەملەكەتتىك قاجەتتىكتەر" دەگەن سوزدەر "مەملەكەت مۇقتاجى" دەگەن سوزدەرمەن، "شارۋا (فەرمەر) قوجالىعىن", "شارۋا (فەرمەر) قوجالىعىن", "شارۋا (فەرمەر) قوجالىعى", "شارۋا (فەرمەر) قوجالىعىنىڭ" دەگەن سوزدەر تيىسىنشە "..
23.03.2020
قر زاڭناماسى
بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م.ا. 2015 جىلعى 27 اقپانداعى № 18-04/148 بۇيرىعى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2015 جىلى 1 ساۋىردە № 10606 تىركەلدى. "جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2004 جىلعى 9 شىلدەدەگى زاڭىنىڭ 9-بابى 1-تارماعىنىڭ 57) تارماقشاسىنا سايكەس بۇيىرامىن:       1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان بالىق اۋلاۋ قاعيدالارى بەكىتىلسىن.       2. قازاقستا..
23.03.2020
قر زاڭناماسى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورمان كودەكسى
مازمۇنى       ەسكەرتۋ. بۇكىل ءماتىن بويىنشا: "(رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالانىڭ، استانانىڭ)" دەگەن سوزدەر ", رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ، استانانىڭ" دەگەن سوزدەرمەن; "مەملەكەت قاجەتتiكتەرi ءۇشىن", "مەملەكەت قاجەتىنە", "مەملەكەت قاجەتى ءۇشىن" دەگەن سوزدەر "مەملەكەت مۇقتاجى ءۇشىن" دەگەن سوزدەرمەن; "مادەني-ساۋىقتىرۋ، رەكرەاتسيالىق" دەگەن سوزدەر "ساۋىقتىرۋ، رەكرەاتسيالىق، تاريحي- مادەني" دەگەن سوزدەرمەن; "قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەر تۋرالى ..
تاعى جۇكتەۋ