ونىڭ اتى – نۇرجامال!

1224
كۋرسىمدا قىز بولدى،
تراكتورىن مiنiپ كەلگەن قالاعا،
جان دوستارىن بەرمەيتۇعىن جالاعا.
تراكتورشى سول بويجەتكەن بۇگiندە،
اينالىپتى ابىرويلى اناعا.
ونىڭ اتى – نۇرجامال!
جۋرناليستيكا فاكۋلتەتiنە بiزبەن بiرگە وزiمiزدەن ءسال ەرەسەكتەۋ ەكi قىز وقۋعا ءتۇستi. ەكەۋi دە تراكتورشى. بiرەۋiنiڭ مەدالi بار. سونىڭ قانداي مەدال ەكەنiن وقۋ بiتiرگەنشە انىقتاي الماي كەتتiك. ەكiنشiسi – قىپ-قىزىل كوممۋنيست. ەرتەلi-كەش پارتبيلەتiن سيپالايدى دا جۇرەدi. ادەتتە ەڭبەك ستاجى بارلاردى بولەك توپتاستىرادى. مادەنيەت قىزمەتكەرi امانعالي دايراباەۆ، كاسىبي ەلەكتريك تالعات باتىرحانوۆ، تاس قالاۋشى انۋاربەك اۋەلبەكوۆ، ءورت ءسوندiرۋشi قۇتماعامبەت قونىسباەۆ، اۋىل اقىنى نۇرميرا الiشەروۆا جانە تيiپ-قاشىپ قۇرىلىستا iستەگەن مەن سول توپتامىز. جاڭاعى ەكi تراكتورشى قىز دا بiزدiڭ توپقا قوسىلدى. وزدەرi بەسiنشi جاتاقحانانىڭ الدىندا تراكتورىن قاڭتارىپ قويعانداي ەركiن جۇرەدi. ارسىڭ-گۇرسiڭ. كەشكە دەيiن تراكتوردىڭ جىرى تاۋسىلمايدى.
تىڭداپ وتىرساق، اپايلارىمىزدىڭ كورمەگەن بەينەتi جوق ەكەن. توپىراق اۋدارعان، جەر جىرتقان، ءشوپ تاسىعان. جازدا جايلاۋدىڭ، قىستا قىستاۋدىڭ بار قيىندىعىن موينىمەن كوتەرگەن. ايتەۋiر، ابىروي بولعاندا پارتيا سونىڭ ءبارiن ەلەپ-ەسكەرگەن، وقۋعا جiبەرگەن. تراكتوردان تابانىن اجىراتىپ، بiر-اق كۇندە تەڭدiك العان.
كۇنi بويى سىر اڭگiمەسi مەن قىر اڭگiمەسiن تىڭداپ جۇرەمiز. بiراق كۇن وتكەن سايىن جاڭاعى تومپيعان ەكi مەحانيزاتور تاتەمiز كادiمگiدەي بوي تۇزەپ، قالانىڭ ومiرiنە بەيiمدەلە باستادى. تراكتور تاقىرىبىن قوزعاساق، تىجىرىناتىن بولدى. كورشi جاتاقحانانىڭ جiگiتتەرi بiزدiڭ تۇراعىمىزدى بەتكە السا، اجەپتەۋiر مايىسىپ، «ءاي، جۇگiرمەكتەر، سەندەر انالاردىڭ كوزiنشە بiزدiڭ ەڭبەكتەگi ەرلiكتەرمiز تۋرالى ايتا بەرمەڭدەر»، – دەپ قيىلادى. «ولار باسقا بiر شارۋامەن كەلiپ ءجۇر، قىز سيىقتارىڭ جوق، سەندەردi قايتسiن؟!» – دەيمiز بiز. كوممۋنيست پەن مەداليست بiزدi ءالi جەتكەنشە قۋالايدى. Iننەن iنگە تىعىلامىز. سودان بەرi مiنە، كو-ءو-ءوپ جىل ءوتتi.
قازiر ەكەۋi دە ەلگە تانىمال جۋرناليست. مەدالi بارى – نەمiستi قاشىرعان پوكرىشكين سەكiلدi اكiمدەردi iنگەندەي قايقاڭداتاتىن قارىمدى قالامگەر، «جاس الاشتىڭ» جالاۋلى نايزاسى ميۋا باينازار ەدi. پارتبيلەتi بارى – «الماتى اقشامىنىڭ» اقمىلتىعى، بۇگiنگi بەلگiلi پۋبليتسيست نۇرجامال بايساقال بولاتىن.
«ستاروستا، ستاروستانىڭ باسىنان قۇستار ۇشتى»، – دەپ اقيىق اقىن باۋىرجان ۇسەنوۆ ايتقانداي، بiزدiڭ توپ ستاروستا قۇتايماعان توپ ەدi. وقۋدى ورتالاعان كەزدە ستۋدەنتتەرiنiڭ جارتىسى ستاروستا بولىپ شىققان، ۇيىمشىلدىعىنىڭ دەڭگەيi ءبiرتۇرلi وسى توپتى بايساقالوۆا ءوزi قولعا الدى. سول بايساقالوۆانىڭ سارا باسشىلىعىمەن وقۋدى امان-ەسەن بiتiردiك. ونەگەسi كوپ بولدى ونىڭ. دiنi قاتتى دەكاننىڭ شەڭگەلiنە تۇسكەن كۋرستاستارىن شىرىلداپ تۇرىپ قورعاپ قالاتىن. وسى قاسيەتi كەيiن باسىلىمداردا قىزمەت iستەگەن كەزiندە دە تالاي رەت بايقالدى. بiرەۋدiڭ تاعدىرىنا اراشا تۇسەتiن ماقالا جازباسا، iشكەنi اس بولمايدى. زالدا بiرەۋ-مiرەۋ جۇدىرىقتاسىپ جاتسا، بiلەكتi سىبانىپ ارالاسىپ كەتەتiن. سول مiنەزi ءالi دە قالعان جوق. ادام تاعدىرى ماسەلەسi تىم شيەلەنiسiپ بارا جاتسا، ونى توبەلەس ارقىلى شەشكەندi تەرiس كورمەيدi. توبەلەس دەمەكشi...
كۋرسىمدا قىز بولدى،
كەڭ جۇرەگi كۇللi الەمگە جەتەتiن،
مiنەزدەرi بiر-بiرiنەن وتەتiن.
جانجال دەسە، توبەلەس پەن داۋ دەسە،
كوپ ويلانباي ارالاسىپ كەتەتiن...
ونىڭ اتى – نۇرجامال!
سەكسەنiنشi جىلداردىڭ باسى. بەسiنشi جاتاقحانا. ءۇشiنشi قاباتتاعى كوممۋنيستەر كەڭەسi بولمەسiنiڭ الدىندا قىپ-قىزىل توبەلەس باستالىپ كەتتi. جۇدىرىقتاسىپ جاتقان ەكi ستۋدەنت – امانگەلدi ءابiلوۆ پەن تولەۋعازى ارىنوۆ. ماسساعان، بەزگەلدەك... توبەلەسۋشiنiڭ ەكەۋi دە كپسس مۇشەلەرi. «كوممۋنيستەر وڭايلىقپەن بەرiلمەيدi»، «جاۋدى اياعان جارالى بولادى»، «دۇشپان بەرiلمەسە، ونى قۇرتار بولار» دەگەن سەكiلدi سول كەزدiڭ قىزىل الا ماقال-ماتەلدەرiن بەرiك ۇستانعان ەكەۋi بiر-بiرiن تىقسىرىپ بارادى. شويىنداي تۇتاس امانگەلدiنiڭ جۇدىرىعى گۇرس-گۇرس سوعادى. ۇزىنتۇرا، بiراق تارامىس تولەۋعازى دا قولىن وڭدى-سولدى سiلتەپ جاتىر. قانعا – قان، جانعا – جان. بiر-بiرiن پارتىلداتىپ ساباپ جاتقان پارتيا مۇشەلەرiنiڭ اراسىنا تۇسۋگە جۇرەكتەرi داۋالاماعان بiر توپ ۆلكسم مۇشەلەرi ۇركە قاراپ تۇر. بىلاي ەكەۋi دە مiنەزi سىنىق، جونiمەن جۇرەتiن جiگiتتەر سياقتى ەدi. بiردەڭەگە ەرەگiسكەن دە...
وسى كەزدە قايدان پايدا بولعانى بەلگiسiز جاننا د ارك سەكiلدi جارق ەتiپ، ءۇشiنشi كوممۋنيست بايساقالوۆا شىعا كەلدi عوي. «قىز جiبەك» فيلمiندە بەكەجان مەن تولەگەننiڭ ورتاسىنا جiبەك كەلiپ كيلiگiپ، جان الىسىپ، جان بەرiسكەن جەكپە-جەكتi بiردەن باسىپ تاستامايتىن با ەدi?! تۋرا سول. تەك بiر ايىرماشىلىعى، انا ەكەۋi بايساقالوۆا ءۇشiن توبەلەسiپ جاتقان جوق. ماحاببات-ساحاببات ماسەلەسi بويىنشا ۇشەۋiنiڭ بiر-بiرiنە قاتىسى شامالى.
نۇرجامال كەلدi دە، توبەلەسكە كادiمگiدەي ارالاسىپ كەتتi. بiرەۋiن ولاي يتەردi, ەكiنشiسiن بىلاي جۇلقىدى. تiپتi جۇدىرىق تا سiلتەپ جiبەردi-اۋ دەيمiن. ايتەۋiر ەشكiمدi ماڭايلاتپاي تۇرعان ادۋىندى ەكەۋدiڭ ەكپiنiن ءاپ-ساتتە باسىپ تاستادى. «دۇرىس بولدى، – دەدi جiگiتتەردiڭ بiرi. – ۋدى ۋ قايتارادى!». «پارتيا قايدا بولسا، جەڭiس سوندا!» – دەدi ەكiنشiسi.
– ويپىرم-اي، بۇلار دا جۇدىرىقتاسادى ەكەن-اۋ؟! – دەپ تاڭداندى تومەنگi كۋرستىڭ بiر ستۋدەنتi. – ماسقارا عوي. ونىڭ ۇستiنە ەكەۋi دە كوممۋنيست...
– ۇشەۋi دە كوممۋنيست، – دەيدi قايرات مۇلiكباەۆ دەگەن جiگiت.
– ءۇشiنشiسi كiم، قۇداي-اي؟
– اناۋ... جاڭاعى بايساقالوۆا...
سودان «ۇشەۋi دە كوممۋنيست» دەگەن تiركەس كۋرستاستار باس قوسقاندا ايتىلاتىن قاناتتى سوزگە اينالىپ كەتتi.
كۋرسىمدا قىز بولدى،
بiزدەن گورi ەرەسەك،
تسەكا جاقتا جۇرەر دەۋشi ەك كەلەشەك.
قايسارلىعى مىسىن باسقان جiگiتتiڭ،
جاراساتىن باتىرلارعا تەڭەسەك.
ونىڭ اتى – نۇرجامال!
بۇل بايساقالوۆا شىنىمەن-اق ناعىز قىپ-قىزىل كوممۋنيست ەكەن! پارتيانىڭ كۇللi قاعيداسى ميىنا شەگەلەنiپ قالعان. ەل ۋنيۆەرسيتەت بiتiرگەن سوڭ الماتىعا قالاتىن تەسiك تابا الماي، جانتالاسىپ جاتتى. وقۋدى وتە جاقسى اياقتاپ، ۇزدiكتەر تiزiمiن باستاپ تۇرعان نۇرجامال: «الىس جانە ارتتا قالعان اۋدانداردىڭ بiرiنە بارام، تىڭ جانە تىڭايعان جەردiڭ بiرi بولسا تiپتi جاقسى»، – دەپ قاسارىسىپ وتىرىپ الدى. بiز «بارساڭ – بار»، – دەدiك تە ءوزiمiز الماتىعا قالدىق. سودان ول كەتتi. سول كەتكەننەن مول كەتتi. الدە قاراعاندى، الدە جەزقازعاننىڭ جەر تۇبiندەگi شالعاي اۋداندارىنىڭ بiرiندە ءجۇر. «اۋداندىق گازەتتi كوتەرەيiن دەپ جاتىرمىن» دەپ حات جازادى. ونىسى جۋىق ارادا كوتەرiلiپ بولمادى. سودان «تىڭ جەردi يگەرiپ بولعان سوڭ» ونشاقتى جىلدان كەيiن ءوزiنiڭ جەتiسۋىنا قايتىپ ورالدى. قىزىق بولعاندا، «لەنينشiل جاسقا» كەلiپ، مۇنداعى ەڭبەك جولىن كوررەكتورلىقتان باستادى. جانە ءوزi سوعان تسەكاعا جۇمىسقا تۇرعانداي قۋاندى. سودان كەيiن تiلشiلiك جۇمىسقا اۋىستى. «ماياكوۆسكي باستالدى!» دەپ اسەەۆ ايتقانداي»، – دەگەن تۇجىرىمدى اكادەميك زەينوللا قابدولوۆ كوپ قولداناتىن. سول كiسi ايتقانداي، بايساقالوۆا دا باستالدى! جازدى...
قالامىن قۇلشىنا سiلتەدi. رەداكتسيانىڭ بارلىق تاپسىرماسىن ورىندادى. بۇكiل قارا جۇمىسىن اتقاردى. تالاي ادامنىڭ تاعدىرىنا اراشا ءتۇستi. اراسىندا ەلگە بارىپ، قىزمەت iستەپ قايتتى. قايتادان شىعارماشىلىق ورتانى جانى قالاعان سوڭ الماتىعا ورالدى. سودان بەرi بۇگiنگi قازاق ءباسپاسوزiنiڭ قارا شاڭىراقتارىنىڭ بiرi – «الماتى اقشامىندا» قىزمەت iستەپ، تىنباي تەر توكتى.
كۋرسىمدا قىز بولدى،
تاستاماعان كوممۋنيستiك بيلەتiن،
كومپارتيا ءول دەسە ەگەر، ولەتiن،
پارتيانىڭ بەدەلiنە سەنەتiن،
كسرو-نىڭ تاراعانىن گورباچەۆتەن كورەتiن.
ونىڭ اتى – نۇرجامال!
ەسكi قوعامنىڭ ادامي قاسيەتتەردi دارiپتەيتiن كەيبiر قاعيدالارىن وسى كەزگە دەيiن ومiرiنە سەرiك ەتiپ كەلەدi. بiرەۋدiڭ الا جiبiن اتتامايدى. تۋرا جولمەن جۇرگەندi قالايدى. جەمقورلاردى جەك كورەدi. جەمقورلار مۇنى جاقسى كورە مە، جوق پا، وندا شارۋاسى جوق. سوندىقتان جازعان ماقالالارىندا وسى ماسەلەلەر ۇنەمi قاقتىعىسىپ جاتادى. بۇرىنعى ءداۋiردiڭ تاق-تۇق قاعيدالارى مەن قازiرگi نارىق زامانىنىڭ جىلماعاي زاڭدارى نۇرجامالدىڭ جازعان دۇنيەلەرiندە ۇيلەستiك تابا قويمايدى. ادiلدiكتi ءالسiز بەن ءالدiنiڭ قايسىسىنا تەليتiنiن بiلمەي قينالادى. سول قينالىس ماقالالارىنىڭ بارiندە دە بايقالىپ تۇرادى.
بۇرىنعى كوممۋنيستەردiڭ كوبiسi پارتبيلەتتi كۇرەسiنگە لاقتىرىپ، جاڭا قوعامعا تەز بەيiمدەلiپ كەتكەندە بۇل بiرازعا دەيiن كوندiگە المادى. ادامدى الداي سالۋ قولىنان كەلمەيدi. وتiرiك كۇلۋ دەگەندi بiلمەيدi. ەپتەگەن قۋلىق جاساپ كورسە، ونىسى اشكەرە بولىپ قالادى. سوندىقتان «زامانىڭ تۇلكi بولسا، تازى بوپ شال» دەگەن قاناتتى تiركەستi ونشا ۇناتپايدى. تۇلكى كورسە دە، تازى كورسە دە، تىجىرىنا قارايدى.
ەشكiمگە سالماق سالمايدى. جۋرناليستiك جۇمىسپەن باراتىن جەرi ءتورت-بەس كوشەنiڭ شاماسىندا تۇرسا، كولiككە مiنiپ اۋرە بولمايدى. ومبىلاپ قاردى كەشiپ، تۋرا تارتادى. ءسويتiپ بۇزىپ-جارىپ بارا جاتقانىن بiرەۋ سىرتىنان كورسە، مۇنى ىزديىپ جۇرەتiن ايەل زاتى دەپ ويلاماس ەدi. شارۋانىڭ ىڭعايىن تەز تاۋىپ، جەدەل بiتiرەدi. ەرتەڭگە ەشتەڭە قالدىرمايدى.
كۋرسىمدا قىز بولدى،
ەلدiڭ ءبارi ارەكەتiن قۇپتاعان،
بۇعىپ قالار ءسات تۋعاندا بۇقپاعان،
ءوز تاعدىرىن جاقسىلىقپەن جۇپتاعان،
قوجاكەەۆ تەمiربەكتەن ىقپاعان!
ونىڭ اتى – نۇرجامال!
ءومiرi قىزمەتكە قىزىققان ەمەس. قىزىققان كۇندە دە وعان قىزمەت بەرەيiن دەپ جاتقان ەشكiم جوق. بيلiكتەگi بار جەتكەن بيiگi – 501- وقۋ توبىنىڭ ستاروستالىعى. ودان سوڭ بiرقاتار اقپارات قۇرالدارىنىڭ كورiگiندە شىڭدالسا دا، قاتارداعى قاراپايىم جۋرناليست بولدى. حات قورىتتى. تاپسىرمالاردى مۇلتiكسiز ورىندادى. جاستاردى گازەتكە تارتتى. سوندىقتان كەيiنگi بۋىن ونىڭ توڭiرەگiندە ۇيiرسەكتەيدi دە جۇرەدi. ال ءوزiنiڭ قالامى قارىمدى.
بايساقالوۆانىڭ قولدارى بiر كەزدە تراكتور شتۋرۆالىن ۇستاعان قول ەمەس. قالامعا يكەمدi. الىمدى ءارi شالىمدى. وقىرمانىن دا، ءوز ستيلiن دە تاپقان جۋرناليست.
«الماتى اقشامىنىڭ» بiر تiرەۋiن كوتەرiپ، بiرنەشە ايداردى ۇكiلەپ ۇستاپ وتىردى. «ساعىندىم الماتىمدى» ايدارىنىڭ اياسىندا بۇرىنعى استانانىڭ ەلدiڭ ەسiندە قالعان يگiلiكتەرi تۋرالى سىر ساباقتالسا، «الماتىنىڭ ايىمدارى» ايدارىمەن قالانىڭ iسكەر ايەلدەرiمەن سۇحبات ۇسىنىلادى. نۇرجامالدىڭ بەدەلدi قىز-كەلiنشەكتەرمەن سۇحباتى وقىرماننىڭ كوڭiلiنەن شىقتى.
«اقشامدا» «قاراپايىم ادامدار ومiرiنەن» دەگەن ايدار بار. وسى ايداردىڭ تۇعىرلانا تۇسۋiنە دە نۇرجامال بايساقال كوپ ۇلەس قوستى. سول ايدار ارقىلى ەل مۇگەدەك بولسا دا، وقىماعان كiتابى جوق، بiلiمدار ازامات مۇرات مiسەبايدى تانىپ-بiلدi. وپەرا جانە بالەت تەاترىنىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرi بابا زينانى iزدەپ تاپتى. سوناۋ جىلدارى ياكۋتيادان كەلگەن ونى بۇگiندە تەاتر ۇجىمى الدەقاشان ۇمىتقان. نۇرجامال سونى ەسكە سالدى. سودان بەرi تەاتر بابا زيناعا قامقورلىق كورسەتiپ كەلەدi. قازiر كەيۋانا كەز كەلگەن قويىلىمعا تەگiن كiرەدi.
نۇرجامال نەگiزiنەن دەنساۋلىق ساقتاۋ تاقىرىبىنا مامانداندى. بiردە تۇنگi رەيدكە شىعىپ، «جەدەل جاردەم» ستانتسياسىنىڭ جۇمىسىنا كەدەرگi بولىپ وتىرعان پروبلەمالاردى تالداپ-تارازىلاعان ماقالا جازدى. ەڭبەگi ەلەندi. قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنىڭ وزبەكالi جانiبەكوۆ اتىنداعى سىيلىعىن يەلەندi. قالانىڭ ءار جىلدارداعى اكiمدەرiنiڭ ءبارىنىڭ قولىنان العىس حات پەن گراموتا الدى.
گازەت ارقىلى ەكi-ءۇش ادامنىڭ پاتەر الۋىنا كومەكتەستi. ال ءوزi ۇزاق جىل بويى قۇرقىلتايدىڭ ۇياسىنداي بiر بولمەدە تۇردى.
كۋرسىمدا قىز بولدى،
قادiرلەيتiن دوس-جارانىن، جەرلەسiن،
اسەمدەيتiن جۇمىستاعى بولمەسiن.
مۇلiكتەرiن سوندا اكەلiپ قوياتىن،
جۇرتتىڭ ءبارi ادال عوي دەپ سەنگەسiن...
ونىڭ اتى – نۇرجامال!
جۇمىس ورنىن ءوز ۇيiندەي كورەدi. تاعى دا سول باياعى قانىنا سiڭگەن كوممۋنيستiك قاعيدا عوي. «قوعام مۇلكiن كوز قاراشىعىڭداي ساقتا» دەگەن ۇعىمدى ءالi كۇنگە دەيiن ۇستانادى. جۇرت تۇسقاعازدىڭ ادەمiسiن ءۇيiنiڭ قابىرعاسىنا جاپسىرسا، بۇل بولمەسiنە تاسيدى. تەرەزەسiنiڭ الدىنا گۇلدiڭ جەتi اتاسىن قويادى. بiردە ەت قىزۋىمەن ءوزi ارەڭ دەگەندە قول جەتكiزگەن كومپيۋتەرiن جۇمىسىنا الىپ كەلiپتi. سونى ۇستەلiنiڭ ۇستiنە قويىپ، تەرەزەسiن اشىپ، شابىت شاقىرىپ وتىرادى. ول كەزدە كومپيۋتەردiڭ قات كەزi. تەرەزەنiڭ الدىنداعى ادەمi بۇيىم قولىنىڭ جىمقىرماسى بار بiرەۋلەردiڭ كوزiنە تۇسكەن عوي. ءسويتiپ، كومپيۋتەرi بiر-اق كۇندە قولدى بولدى دا كەتتi. بارشاعا سەنگiش بايساقالوۆا بارىنان ايىرىلدى دا قالدى. بارسام، بولمەسiندە جانى جابىرقاپ وتىر ەكەن. مەنi كورiپ، كوزi بوتالاپ قويا بەردi. «ەندi جىرپىلداپ، ۇيiڭدەگi جالعىز كومپيۋتەرiڭدi جۇمىسقا الىپ كەلiپ نەڭ بار ەدi?! – دەپ كەيiپ جاتىرمىز. – اينالاڭا قاراشى، پاتەرiندەگi زاتىن قىزمەت بولمەسiنە اكەلiپ جاتقان سەنەن باسقا بiرەۋ بار ما؟!».
– قايدان بiلەيiن... – دەپ قامىعادى ول. – ەلدiڭ ءبارiن وزiمدەي كورەم عوي مەن.
«جارايدى ەندi, ادامنىڭ قۇنى ەمەس قوي، – دەپ سوسىن ءوزiن-ءوزi جۇباتادى. – بۇدان بىلاي مەن دە بiر كەرەمەت پىسىق، اككi قۋ بولماسام با!». بiراق ودان كەيiن دە پىسىق بولىپ جارىتپايدى. اۋرۋ قالسا دا، ادەت قالمايدى ەكەن. ۇيiندەگi ءتاۋiر دۇنيەسiن تاعى دا جۇمىسىنا جىلتىڭداتىپ اكەلەدi دە تۇرادى.
كۋرسىمدا قىز بولدى،
السiزدەرگە ارا تۇسەر شىرىلداپ.
ءار قادامىن جۇرەتۇعىن ىرىمداپ.
اشۋ قىسىپ، ىزالانىپ كەتكەندە،
كوزدiڭ جاسىن الاتۇعىن سىعىمداپ.
ونىڭ اتى – نۇرجامال!
ءتۇن iشiندە بiرەۋ جانۇشىرىپ ايقايلاپ، كومەككە شاقىرىپ جاتسا، سiز باراسىز با؟ تاعى بiرەۋ قىپ-قىزىل ءورتتiڭ iشiندە قالىپ قويسا، قۇتقارۋعا تاۋەكەل ەتەر مە ەدiڭiز؟ تiپتi بولماسا، ناقاقتان كۇيiپ بارا جاتقان كiسiنiڭ تاعدىرىنا بار شارۋاڭىزدى جيىپ قويىپ ارالاسۋىڭىز مۇمكiن بە؟ مورالدىق قۇندىلىقتاردىڭ كەتەۋi كەتكەن قازiرگiدەي كەزدە مۇنداي ساۋالداردى كiم-كiمگە دە كۇمانمەن قوياسىڭ. وسىنداي سۇراقتاردى باسقاعا ەمەس، مەنiڭ وزiمە قويسا دا ەداۋiر قينالىپ قالار ەدiم. ال بiز بiلەتiن بايساقالوۆا وسىنىڭ بارiنە ويلانباي بارادى. ارا تۇسەدi, قۇتقارادى، اقتاپ شىعادى. شارۋا شيرىعىپ، شيەلەنiسiپ، سوسىن شەشiمiن تاپقانشا، شىرىلداپ سەنiڭ جانىڭدا جۇرەدi. ەكi ورتادا جەكە شارۋاسى كۇل بولماسا، ءبۇل بولسىن... ويتكەنi ونىڭ جاراتىلىسى سونداي. ول ءۇشiن «ادام – ادامعا دوس، جولداس جانە باۋىر». بەتiن اۋلاق قىلسىن، ەل باسىنا كۇن تۋسا، ەكi اپام دا (ەكiنشiسi – ميۋا باينازار) ەتiگiمەن سۋ كەشiپ كەتەر ەدi. جەلتوقساننىڭ جەلi تۇرعان كەزدە ەكەۋi دە الماتىدا بولماي (بiرi قاراعاندىدا، بiرi قىزىلوردادا قىزمەت iستەيتiن), امان كەتتi. ايتپەسە، سويقان ەدi مەنiڭ ارتىق تۋعان ادۋىندى اپالارىم!
كۋرسىمدا قىز بولدى،
تiلدەسەڭ دە المايتۇعىن كوڭiلگە،
ءسال باسقاشا قارايتۇعىن ومiرگە.
قولدان كەلسە، جاقسىلىعىن جاسايتىن،
قازاق تۇگiل، قارا قوشقىل نەگرگە!
ونىڭ اتى – نۇرجامال!
بiرەۋگە جاقسىلىق جاساۋدان ءلاززات الاتىن ادامدار بولادى. نۇرجامال سولاردىڭ توبىنان. ىلگەرىرەكتە شىر-شىر ەتiپ، «شاڭىراق» شاعىن اۋدانىنىڭ شارۋاسىمەن اينالىسىپ ءجۇردى. «شاڭىراق» دەگەنiمiزدiڭ توڭiرەگi شىم-شىتىرىق ماسەلە. شاتاق تا كوپ. شيكiلiك تە كوپ. شيەلەنiس تە كوپ. سونىڭ iشiنەن شامىرقانىپ شىندىق iزدەيدi بۇل. ول قۇرىماعىر تەز ارادا تابىلىپ بولمايدى. سونى قۋالاپ، كۇن ۇزاققا تابانىنان تاۋسىلادى.
كەزiندە پارتبيلەتiن جاستانىپ جاتىپ ۇيىقتايتىن بايساقالوۆانى جۋرناليستيكادان جىلىستاپ، بiرىڭعاي باستىق بولىپ كۇن كورەتiن شىعار دەگەندەر قاتتى قاتەلەستi.
ماقالا جازۋدى ەكپiندەپ باستاعانداردىڭ بiرازى الدەقاشان باسقا سالاعا اۋىسىپ كەتتi. ال بولمىسى قاراپايىم، مiنەزi قايسار قىز قازاق جۋرناليستيكاسىنا ادال بولدى. تالاي زاماننان بەرi ورتاق كاسiبiمiزدiڭ ارباسىن قالامىمەن ورگە سۇيرەپ كەلەدi. «جۋرناليستيكا – قىز بالاعا قول ەمەس» دەگەن باعزى بiر ۇعىمنىڭ تاس-تالقانىن شىعاردى.
تاعدىر ونى تالاي جىلاتتى. تالاي جۇباتتى. جىلاسا دا جاسىمادى. جۇبانسا دا تاسىمادى. جۇرتقا ۇنەمi جاقسىلىق ويلاپ تۇراتىن نيەتiنە ساي يگiلiك اتاۋلىنىڭ ءبارi كەيiن نۇرجامالدى ءوزi iزدەپ تاپتى.
باياعىدا تراكتورىن جاقسىلاپ بiر دار-دار ەتكiزiپ الىپ، سوڭعى رەت سوندiرگەن قوڭىرولەڭنiڭ قىزى «ءومiر – ولەڭ!» دەپ الماتىعا اتتانعاندا، كۇللi اۋىل پاشا انگەلينادان ايرىلعانداي كۇڭiرەنگەن. سول اۋىل قازiر نۇرجامالىمەن ماقتانادى.
تراكتورىن تاناپقا قالدىرىپ، جۋرناليستيكاعا تۇرەن سالعان قىزدىڭ تالاي تاقىرىپتىڭ تىڭىن يگەرiپ كەلە جاتقانىنا وتىز جىلدان استى. شىعارماشىلىق ساپارى ۇزاق بولعاي!
باۋىرجان ومارۇلى
پىكىرلەر
ۇقساس جاڭالىقتار
Серіктестер/Партнеры
Студия IMA - создание сайтов Доставка цветов Астана - Lova Buket