اقتاۋداعى جاڭا ۇيلەردىڭ شاتىرىنان جاڭبىر سۋى ءوتىپ كەتتى (ۆيدەو)

1110

اقتاۋ قالاسىندا كەشە كۇنى بويى جاۋعان جاڭبىر سالدارىنان ورتالىق كوشەلەر سۋعا تولىپ، جاڭادان سالىنعان كوپقاباتتى ۇيلەردىڭ شاتىرىنان سۋ كەتتى. 

الدىمەن جەلىدە اقتاۋ تۇرعىندارىنىڭ ۇيلەرىنەن كەتكەن سۋدى جۇمىلا وزدەرى تازالاپ جاتقانى تۇسىرىلگەن ۆيدەولار پايدا بولدى. ۆيدەوداعى كورىنىس قالانىڭ 19 شاعىناۋدانداعى «تىنىشتىق» تۇرعىن-ءۇي كەشەنى ەكەن.

اقتاۋ قالالىق اكىمدىگى ۆيدەوداعى ءۇيدىڭ بۇزىلعان جەرلەرى جوندەلەتىنىن حابارلادى. ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كوشەلەردىڭ سۋى تازارتىلۋدا.

«اعىمداعى جىلدىڭ 5-ءشى تامىزىنان 6 تامىزىنا قاراعان ءتۇنى قالا بوي̆ىنشا تولاسسىز جاۋعان جاۋىن-شاشىن سالدارىنان قالاداعى جولدارعا سۋ جينالدى. جاۋىن سۋىن سورعىتۋ ماقساتىندا كوممۋنالدىق كاسىپورىنداردان بارلىعى 4 بوي̆لەر-اسسەنيزاتورى، 10 موتوپومپاسى جانە 2 سۋ سورعىش كولىگى (پنس) ۇزدىكسىز كۇنى-ءتۇنى قىزمەت اتقارۋدا. قازىرگى ۋاقىتتا 31ا، 31ب، 32ا، 32ب شاعىناۋدانداردىڭ جول قيىلىسى مەن 1 شاعىناۋدان وبلىستىق ءتىس ەمحاناسى ماڭى سۋدان تازارتىلۋدا. سونىمەن قاتار، سۋ جينالعان ورىنداردى تازالاۋعا «قالا جولدارى» جشس-نەن 15 ادام جانە توتەنشە جاعداي̆لار دەپارتامەنتىنەن 20 ادام جۇمىلدىرىلدى»،-دەپ حابار تاراتتى ءباسپاسوز قىزمەتى.

"ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى

 

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى