ادىرنا كۇنتىزبەسى: بۇگىن قر حالىق ءارتىسى الىبەك مۇساۇلى دىنىشەۆتىڭ دۇنيەگە كەلگەن كۇنى

329

اناسى كاميلا – كسرو حالىق ءارتىسى ريشات پەن قازكسر حالىق ءارتىسى ءمۇسىلىم ابدۋلليندەردىڭ تۋعان قارىنداسى. ولار مۇكىم ابدۋلليندەردىڭ ۇرپاقتارى.

قۇرمانعازى اتىنداعى الماتى مەملەكەتتىك كونسەرۆاتورياسىنىڭ ۆوكال فاكۋلتەتىن بىتىرگەن. (ن.ءشارىپوۆانىڭ كلاسى). الىبەك قازاقتىڭ وپەرا جانە كامەرالىق ءانشىسى (تەنور), كسرو جانە قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى، ميحايل گلينكا اتىنداعى بۇكىلوداقتىق ۆوكاليستەر بايقاۋىنىڭ لاۋرەاتى، حالىقارالىق كونكۋرستاردىڭ لاۋرەاتى. تسۆيككاۋدا (1977 ج.، 2-ءشى سىيلىق)  جانە ريو-دە-جانەيرودا (1979 ج.) روبەرت شۋمان اتىنداعى سىيلىقتىڭ جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۇڭعىش پرەزيدەنتىنىڭ بەيبىتشىلىك پەن پروگرەسس ءۇشىن مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

ەڭبەك جولى: جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك فيلارمونياسىنىڭ ءسوليستى; اباي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق وپەرا جانە بالەت تەاترىنىڭ وپەرا ءسوليستى (1978 جىلدان); الىبەك دىنىشەۆ تەاترىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە ديرەكتورى (1998 جىلدان باستاپ); «راننيلا-قازاقستان» اق باسقارما توراعاسى (2006 ج. ءساۋىر ايىنان باستاپ). ءانشىنىڭ رەپەرتۋارىندا قازاق، ورىس، باتىس ەۋروپالىق وپەرالار مەن رومانستاردىڭ بولىكتەرى بار. اكادەميالىق مۋزىكامەن قاتار دىنىشەۆ قازاقتىڭ حالىق اندەرىن جانە كەڭەس كومپوزيتورلارىنىڭ اندەرىن ورىندايدى. «پاراسات» وردەنىمەن، مەدالمەن ماراپاتتالعان.

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى