تالاس بۇرىم، بىشكەك بۇرىم، وش بۇرىم

747

ء(مۇسىن جايلى ءمۇسىن-جىر)

جاقسى شىعارما قاشاندا ءتاۋىر دۇنيەگە تۇرتكى بولادى. الاتاۋدىڭ ارعى بەتىندەگى ايىر قالپاقتى اعايىننىڭ اتىن جالپاق جۇرتقا تانىتىپ جۇرگەن تالانتتى ءمۇسىنشى قىز تاميلا ماماتوۆا الەۋمەتتىك جەلىدە "قىرعىز ارۋى" دەگەن تۋىندىسىن تانىستىرعان سوڭ كوپ ۇزاماي قازاق پوەزياسىنىڭ جاس ءدۇلدۇلى ميراس اسان ءوز پاراقشاسىندا جاڭا عانا جازعان كەرەمەت ولەڭىن جاريالادى. ميراستىڭ ءمۇسىن جايلى ءمۇسىن-جىرى ءمۇسىن قاشاعانداي ادەمى ءورىلىپتى. پوەزيا، ەتنوگرافيا، ەستەتيكا، ادەمىلىك، اسەمدىك... قىسقاسى، ءبارى بار... ۇلت جىرىنىڭ شىن شەبەرلەرىنىڭ ءبىرى ابزال بوكەن بۇل تۋىندىعا "مىنا ولەڭ ۇققانعا، مۇسىننەن دە مىقتى بولىپ شىققانداي" دەپ لايىقتى باعا بەردى. نەسى بار، شەدەۆر تۋرالى شەدەۆر! كانە، سىزدەر دە وقىپ كورىڭىزدەر. ءمۇسىن انە، ولەڭ مىنە...
سال بالشىقتى بيلەتىپ، قارا تاسقا ءتىل بىتىرگەن تاميلا قىز، قازاق جىرىنىڭ تاعى ءبىر جاۋھارىن قابىل الىڭىز!

قىرعىز ارۋى

ء(مۇسىنشى تاميلا ماماتوۆانىڭ «قىرعىز ارۋى» ءمۇسىنىن كورگەندە تۋعان ەكسپرومت ولەڭ)

قاي عاسىردان شىعا كەلدىڭ ھاس كەرىم،
حوردىڭ قىزى، حوش كەرىم!
جۇزىندەيسىڭ اق سەمسەردىڭ جارق ەتكەن،
ىزىندەيسىڭ كەستەنىڭ!

قاي عاسىردان كەلە جاتسىڭ، قوس بۇرىم،
قوم سۋلارداي بۇلعاقتاپ!
تالاس بۇرىم،
بىشكەك بۇرىم،
وش بۇرىم،
ورگەن سۇلۋ سىمباتتاپ!

قاي ءداۋىردىڭ جۇمباعىسىڭ شەشپەگەن،
قاي قالامنىڭ جىرلارىسىڭ جازباعان؟
ەڭلىكگۇلسىڭ ەش جاھاندا وسپەگەن،
قىزىل شوقسىڭ وي-وشاقتا مازداعان!

اق قامارىڭ شاعىلىسىپ ۋاقىتقا،
اق تاماعىڭ داۋىرلەردى ەمىنتىپ.
ءمۇسىنبىسىڭ ورناتىلعان باقىتقا،
الەم ىنتىق،
مەن ىنتىق!

قاي ايىلدىڭ بالاسى ەدىڭ قىرمىزى؟
قاي عالامنىڭ جۇلدىزى ەدىڭ، جۇلدىزى؟
سەنى جانسىز ءمۇسىن دەۋگە قيمايمىن،
ەي، قىرعىزدىڭ قىپشا بەلدى ءۇر قىزى!

اق كويلەگىڭ،
اقشا ءجۇزىڭ،
اق ارىڭ،
سۇتتەي اپپاق ايدان تامعان اق نۇرىم!
قىزىل بوركىڭ،
قىزىل بەشپەت،
قامارىڭ،
جۇرەگىمە بايلاپ العان اقتىعىم!

بەۋ، قىرعىزدىڭ قىپشا بەل قىز ايىمى،
بويى سۇڭعاق، بوتا كوزدى مويىلى!
ادامزاتتىڭ اسىپ تۋعان ارىستان،
سەنى جار عىپ الار ەكەن قاي ۇلى؟!

ءبىر قاراسام كۇنىكەيسىڭ كۇيمەلى،
ءبىر قاراسام ءجاميلاسىڭ بەينەلى!
ءبىر قاراسام قانىكەيسىڭ ھاس سۇلۋ،
ەر ماناستىڭ سۇيگەنى!

سۇيگەن جۇرەك - كۇيگەن جۇرەك كۇلدىرەپ،
جانارىڭ وت نايزاعايداي تىلگىلەپ،
قاي عاسىردان شىعا كەلدىڭ ەكەن سەن،
شوق تال ۇكىڭ شومىپ نۇرعا ۇلبىرەپ!

ميراس اسان

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى
Серіктес/Партнер
Студия IMA - создание сайтов