ايبەك ەرەجەپ: اباداندار جورتقان مەكەن بۇل كەشە!

531

ەل يەسى، جەر يەسى كىم؟ - دەسە،
ايت ولارعا، سال ەسىنە بىلمەسە.
التى قارىس ازۋلارىن اقسيتىپ،
اباداندار جورتقان مەكەن بۇل كەشە!

ءوز ەلىڭدە وزگەلەرگە قۇل بولما،
ساعىڭ سىنسا شاڭىراققا ءبىر قارا.
قاسارىسسا قاسقىر مىنەز تانىتقان،
حاس ۇلدارىن ۇمىتقان جوق بۇل دالا!

ەر ۇلدارى بەس قارۋلى تۇركىنىڭ،
التى الاشتىڭ جاماۋ كەرەك جىرتىعىن.
جۇمىر باسى يىعىنان تۇسكەنشە،
باھادۇرلەر قامىن جەگەن جۇرتىنىڭ.

قارا شالدىڭ شالعىسىنداي شىڭداعان،
ازاماتتىڭ ءور نامىسى سىنباعان.
التىن ساپتى قىلىشىنداي جۇرتىنىڭ،
ارىستارىن ۇمىتپاسىن بۇل قوعام!

ەل يەسى، جەر يەسى كىم؟- دەسە،
ايت ولارعا، سال ەسىنە بىلمەسە.
التى قارىس ازۋلارىن اقسيتىپ،
اباداندار جورتقان مەكەن بۇل كەشە!!!

پىكىرلەر