قىز-كەلiنشەكتەر، ايەل-انالار تۋرالى ماقال-ماتەلدەر

2771

قىز وسسە – ەلدiڭ كوركi, گۇل وسسە – جەردiڭ كوركi.

سۇلۋ – سۇلۋ ەمەس، سۇيگەن سۇلۋ.

سۇقتانبا قاپىدا “سۇلۋ” دەپ قۇر بەتكە،

ادامدىق – اقىلدا، سۇلۋلىق – جۇرەكتە.

 

قىزىم ساعان ايتام، كەلiنiم سەن تىڭدا.

 

جاقسى ۇيگە تۇسكەن كەلiن – كەلiن بولادى.

 

كەلiنi جاقسىنىڭ – كەرەگەسi التىن.

 

ەكi جاقسى قوسىلسا، اي مەن كۇندەي جاراسار،

ەكi جامان قوسىلسا، ىرىلداسىپ تالاسار.

 

اپاسىنىڭ كيگەن تونىن، سiڭلiسi دە كيەدi.

 

قىزعا قىرىق ۇيدەن تىيىم.

 

قىزدى كiم سۇيمەيدi, قىمىزدى كiم iشپەيدi?!

 

اناسىن كورiپ قىزىن ال، ىدىسىن كورiپ اسىن iش.

 

وتىرعان قىز ورنىن تابادى.

 

جاقسى ايەل جامان ەركەكتi – ەر قىلادى.

جامان ەركەك جاقسى ايەلدi – جەر قىلادى.

 

ەكi سيىرىڭ بولسا – ايران بولار،

ەكi ايەلiڭ بولسا – ويران بولار.

 

ەكi ايەل العاننىڭ – داۋى ۇيiندە،

جامان ايەل العاننىڭ – جاۋى ۇيiندە.

 

بالانى جاستان، ايەلدi باستان.

 

جاقسى ايەل – ىرىس، جامان ايەل – ۇرىس.

 

ابىسىن تاتۋ بولسا – اس كوپ، اعايىن تاتۋ بولسا – ات كوپ.

 

اتا داڭقىمەن قىز وتەر، ماتا داڭقىمەن بوز وتەر.

 

قارىزدان دا ايەل ال، ايەلiڭ قالار جانىڭدا.

 

بايدىڭ ايەلi ولسە – توسەگi جاڭعىرار،

جارلىنىڭ ايەلi ولسە – باسى قاڭعىرار.

 

باس ەكەۋ بولماي، مال ەكەۋ بولماس.

 

اۋرۋ – استان، داۋ – قارىنداستان.

ساراڭدىق جۇعادى ەكەن اۋىلداستان.


 
ازىرلەگەن ايبول بيتۋعان

 

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى