اقش يران شابۋىلىنان 11 ساربازدىڭ زارداپ شەككەنىن ايتتى

680

اقش اسكەريلەرى 8 قاڭتار كۇنگى يران شابۋىلىنان 11 ساربازدىڭ زارداپ شەككەنىن حابارلادى.

"8 قاڭتار كۇنگى يراننىڭ ءال-اساد اۆيابازاسىنا شابۋىلى كەزىندە كەيبىر ساربازدار مي شايقالۋ بەلگىلەرىن ەمدەۋ كۋرسىنان ءوتتى" دەدى اقش قارۋلى كۇشتەر باسقارماسىنىڭ وكىلى بيلل ۋربان.

تەگەران 8 قاڭتاردا "گەنەرال سۇلەيمانيدىڭ ولىمىنە كەك الۋ ءۇشىن" اقش-تىڭ يراكتاعى اسكەري بازاسىن باليستيكالىق زىمىرانمەن اتقىلاعان. يسلام رەۆوليۋتسياسى كورپۋسىنا قاراستى "قۇدس كۇشتەرىنىڭ" قولباسشىسى سۇلەيماني 3 قاڭتاردا باعداتتا اقش-تىڭ اۋە شابۋىلى كەزىندە قازا تاپقان. وسىدان كەيىن تەگەران مەن ۆاشينگتوننىڭ اراسى تىم ۋشىعىپ كەتكەن.​

8 قاڭتار كۇنگى حالىققا جولداۋىندا اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ "يران شابۋىلىنان امەريكالىقتار مەن يراكتىقتار زارداپ شەكپەدى" جانە شابۋىلدىڭ سالدارىنان بازالار ء"سال ءبۇلىندى" دەپ مالىمدەگەن.

"ازاتتىق" راديوسى

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى