ءداستۇرلى رۋxاني قۇندىلىقتاردى قولداۋ

1303

"ادىرنا" ۇلتتىق-ەتنوگرافيالىق بىرلەستىگى" قق-ى (ادىرنا - ۇلتتىق-ەتنوگرافيالىق بىرلەستىگى ) "ازاماتتىق باستامالاردى قولداۋ ورتالىعى" كەاق-نىڭ (CISC )مەملەكەتتىك گرانتى اياسىندا قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىءنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلا باستاعان ء"داستۇرلى رۋxاني قۇندىلىقتاردى قولداۋ جونىندەگى جۇمىستاردى ۇيىمداستىرۋ" جوباسى بويىنشا ءدارىس ۇيىمداستىردى.


اتاۋلى شارا ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ-دىڭ (@kaznu_farabi ) فيلوسوفيا جانە ساياساتتانۋ فاكۋلتەتىنىڭ ءدىنتانۋ جانە مادەنيەتتانۋ كافەدراسىنىڭ ستۋدەنتتەرىمەن جۇزەگە استى. دارىسكەر رەتىندە فيلوسوفيا، ساياساتتانۋ جانە ءدىنتانۋ ينستيتۋتىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى، PhD دوكتور، ءدىنتانۋشى داۋرەن داريابەك (@daurendariyabek ) جانە وسى جولداردىڭ اۆتورى ر.ب. سۇلەيمەنوۆ اتىنداعى شىعىستانۋ ينستيتۋتىنىڭ كىشى عىلىمي قىزمەتكەرى ارمان اۋباكىر رۋxاني قۇندىلىقتار جايىندا ءدارىس وقىدى.
قازۇۋ-دىڭ ءدىنتانۋ جانە مادەنيەتتانۋ كافەدراسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، فيلوسوفيا عىلىمىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور اينۇر دۇربەلەڭقىزى قۇرماناليەۆا العاشقى ءسوز سويلەپ، ءىس-شارانىڭ شىمىلدىعىن ءتۇرىپ بەردى.


دارىستە قازۇۋ شاكىرتتەرى ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن ءدىني ماسەلەلەرگە قاتىستى كوكەيلەرىندە جۇرگەن ءارتۇرلى سۇراقتاردى قويىپ بارىنشا بەلسەندىلىك تانىتا ءبىلدى.
شارا سوڭىندا اقپاراتتىق-تانىمدىق بۋكلەتتەر تاراتىلىپ، جاستاردىڭ ءدارىستى قانشالىقتى تۇسىنگەنىن انىقتاۋ ماقساتىندا شاعىن ساۋالناما جۇرگىزىلدى.

"ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى