"ادىرنا" بىرلەستىگى جاستاردى تۋعان جەردى سۇيۋگە شاقىرادى"

880

"تۋعان جەردەي جەر بولماس", – دەپ دانا بابالارىمىز بەكەردەن ايتپاعان. ادام بالاسى ءۇشىن بۇل ومىردە ءوزىنىڭ تۋىپ وسكەن جەرىنىڭ ورنى ارقاشاندا بولەك. وتكەن ەستەلىكتەر، قازىرگى ءسات، ارمانداعى بولاشاق، ءبارى تۋعان ولكەمەن بايلانىستى. ءاربىر اقىن ءوزىنىڭ تۋعان ولكەسىن جىرعا قوسىپ جىرلاسا، سۋرەتشىلەر سۋرەت ارقىلى تۋعان جەردىڭ پەيىشپەن تەڭ ەكەنىڭ ءوز تۋىندىلارىندا كورسەتكەن. سولاردىڭ ىشىندە باكىر تاجىباەۆ جىرلاعان مىنا ءبىر شۋماقتارى ويىما ورالادى دا تۇرادى: قايدا جۇرسەم، تۋعان جەرىم، سەن ەسىمنەن شىعارمىسىڭ! جاستىق داۋرەن قۇرعان جەرىم، كوز الدىمدا تۇرارمىسىڭ! تۋعان جەر جايلى جىر دا، قارا سوزبەن جازىلعان شىعارمالار دا ءاربىر حالىقتىڭ ادەبيەتىندە مول. بۇدان ءبىز ءار حالىقتىڭ تۋعان جەرىن ارداق تۇتىپ، اناسىنداي قاستەرلەيتىنىن بايقاعاندايمىز. ءبىزدىڭ xالقىمىز تۋعان جەردىڭ قادىرىن جاس ۇرپاقتىڭ بويىنا، بالا كەزىنەن ساناسىنا سىڭىرۋگە ۇمتىلعان. اتا-اناسى، تۋعان-تۋىستار، قۇربى-قۇرداستارى، بارلىق دوستارىنىڭ تۋىپ وسكەن جەرى، باستارىن بىرىكتىرەتىن شاعىن وتان ول – تۋعان جەر. ءبىزدىڭ مەملەكەتىمىز كوپ ۇلتتى مەملەكەت، وسى ۇلتتاردى بىرىكتىرەتىن وتان. ال وتان مەن تۋعان جەر ەگىز ۇعىم.
بابالارىمىز قالدىرعان ۇلان-اسىر جەردى، اسقار تاۋدى، سارقىراپ اققان كول-وزەندى قورعاپ، ماقتان ەتىپ، بىزگە مۇراعا قالدىرعان. ال ءبىز، جاس ۇرپاق – ءوز تاراپىمىزداڭ وتانشىلدىق رۋx پەن تۋعان جەرگە ماxاببات ساۋلەسىن شاشۋىمىز كەرەك. ەلىمىزدە جىل سايىن جاستاردى وتانىڭ ، تۋعان جەرىن سۇيۋگە شاقىراتىن ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلىپ وتىرادى. سولاردىڭ ءبىرى "ادىرنا" ۇلتتىق-ەتنوگرافيالىق بىرلەستىگىنىڭ ۇيمداستىرىپ جاتقان "تۋعان جەر" پاتريوتتىق شىعارماشىلىق بايقاۋى. جوبانىڭ باستى ماقساتى جاستاردى وتانىڭ، تۋعان جەرىن سۇيۋگە شاقىرۋ. ەلىمىزدىڭ بولاشاعى جاستاردى پاتريوتتىققا باستايتىن، باۋليتىن ايبىندى ازاماتتىق رۋxى بار ۇرپاق تاربيەلەۋ، وتان تۋرالى ۇگىت-ناسيxات جۇمىستارىن ۇزبەي جۇرگىزىپ تۇرۋ قاجەت.

سىمبات جۇلدىزباي

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى