قازاقتىڭ ۇلى تۇلعاسى — اباي قۇنانبايۇلىنىڭ بولاشاق ۇرپاعىنا قالدىرعان "وسيەتى"

1276

1. قۇدايدان- قورىق، پەندەدەن – ۇيال: بالاڭ بالا بولسىن دەسەڭ وقىت، مال اياما!

2. اۋرۋدى جاراتقان قۇداي، بىراق اۋىرتقان قۇداي ەمەس.

3. قايعىسىزدىڭ ءبارى اساۋ.

4. ولەيىن دەپ ولمەيدى ولەرىك جان.

5. راسپەنەن تالاسپا.

6. ءبىر جەردە بىرگە جۇرسەڭ باسىن قوسىپ،
ءبىرىڭنىڭ ءبىرىڭ سويلە ءسوزىن توسىپ.

7. ءبىر قايعىنى ويلاساڭ، ءجۇز قايعىنى قوزعايدى.

8. جۇرەكتەن قىزىق كەتكەندە، تاننەن قۋات كەتەدى.

9. مۇڭداسقان كوڭىلدە كىر قالمايدى.

10. ءوزى جات ەلدە قايىرشىلىق قىلىپ ءجۇرىپ، ەلىن باي دەپ ماقتايتىندار – قۇداي قارعاعاندار.

11. مالىڭدى جاۋعا، باسىڭدى داۋعا سالىپ قور قىلما.

12. جۇرەكتى قوزعايتىن – جاستىقتىڭ وتى.

13. ءوزى شوشقا وزگەنى يت دەپ ويلار.

14. سەن اسىققان ەكەن دەپ، اللا ءامىرىن وزگەرتپەس.

15. ارلانۋ اقىلدىنىڭ ءىسى.

16. پەندە ولمەيدى ارماننان.

17. ءبىر قىلىعىڭ جاعىپ كۇندە جاقسى بولمايسىڭ.

18. سىنىق قانات كوبەلەك – ول دا ءومىر ىزدەمەك.


دايىنداعان: ماديار مەڭدىباي،

“ادىرنا” ۇلتتىق پورتالى

پىكىرلەر