اراندىنىڭ اقىندارى

868

(سۋرەتسوز)

«ەكەيدە ەلۋ باقسى، سەكسەن اقىن» دەگەندەي، قازالى وڭىرىندەگى ءبىر عانا قوجاباقى اۋىلىنىڭ توڭىرەگىنەن جەتپىس ءۇش اقىن شىعىپتى. اراندى اۋىلدىق كەڭەسىنە قاراستى ەلدى مەكەندەردە ءوسىپ-ءونىپ، قولىنا قالام ۇستاعانداردىڭ ىشىندە كۇللى جۇرتقا تانىمال حالىق اقىندارى دا، جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەلىگىنە وتكەن كاسىبي شايىرلار دا، ولەڭنەن ءوزىن ىزدەگەن جاس تالاپكەرلەر دە بار. اراندىنىڭ ارىندى اقىندارى عانا ەمەس، اتاقتى ادامدارى تۋرالى دا مول مالىمەت جيناپ، ءبىر جيناققا توپتاستىرىپ، ەل شەجىرەسىنە قانىقتىرعان عالىم قارىنداسىمىز ساراش قوڭىرباەۆانىڭ ەڭبەگى ەرەكشە.

اراندى اقىندارى دەگەندە ەسكە تۇسەتىن ەلەۋلى جىگىتتەر – بەلگىلى عالىم، قر ۇعا كوررەسپوندەنت-مۇشەسى، الەۋەتتى ادەبيەتتانۋشى امانتاي ءشارىپ پەن جۇيرىك جۋرناليست، ورەلى ولكەتانۋشى نۇرپەرزەنت دومباي. ەكەۋىنىڭ دە ءومىربايانىنىڭ ولەڭمەن ورىلگەن تۇستارى جەتكىلىكتى. بۇل سۋرەت وسىدان ءتورت-بەس جىل بۇرىن قىزىلوردادا تۇسىرىلگەن.

اراندىنىڭ بۇلاردان باسقا جەتپىس ءبىر شايىرى دا وسال ەمەس... سولاردىڭ بۇگىنگى ۇرپاقتارىمەن جانە ەل جاقتا تۇراقتاپ قالعان اقىندارمەن ءسوز سايىستىرامىن دەسەڭىز، قوجاباقىعا كەلىڭىز!

باۋىرجان ومارۇلى

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى