رەسەيلىك باق قازاقستان بيلىگىندەگى ۇلتشىلداردى اتادى

3316

رەسەي باق-تارى "قازاقستانداعى ۇلتشىلدىق" دەگەن ويدان شىعارىلعان تاقىرىپتى قوزدىرىپ الەك. ولار ءتىپتى قازاقستان بيلىگىندە رەسەيگە قارسى ارەكەت ەتەتىن ۇلتشىلدار توبى بار دەپ جازۋدا. بۇل تۋرالى mk.ru سايتىنا سىلتەمە جاساپ، "ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى حابارلايدى. 

دەپۋتات بەرىك ابدىعاليۇلىنىڭ ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن اقتاۋ تۋرالى كوميسسيانى باسقارۋى مەن تۇركىستان لەگيونىنداعى قازاقتاردى اقتاۋعا قاتىستى ۇسىنىسىن اسقىنعان ۇلتشىلدىقتىڭ كورىنىسى دەپ تاۋىپتى. ولار بەرىكتىڭ ابدىعاليۇلىنىڭ بۇل باستامالارىن اقشتا ءبىلىم الىپ، ۋكراياناداعى قالا مەرىنىڭ كەڭەسشىسى بولۋىمەن بايلانىستى دەيدى.

كەلەسى ءبىر كەزەكتە ۇلتشىل رەتىندە ۋكرايناداعى ەلشى دارحان كالەتاەۆتى جازادى. كالەتاەۆتىڭ ەلدەن تيتۋلدى ەمەس ۇلت وكىلدەرىنىڭ قونىس اۋدارۋىنا قاتىستى پىكىرى رەسەيلىك باق-قا جاقپاي قالىپتى. 2020 قازاق ازاماتتارىنىڭ ميحايل سااكاشۆيليمەن كەزدەسۋىن ءدال وسى ازامات ۇيىمداستىرعان دەپ مالىمدەيدى.

ۇلتشىلدار تىزىمىنە ولار ەرلان قاريندى دە قوسقان. قاريندى تۇرىك ۇلتشىلدارىنىڭ كوزقاراسىن قولدايدى دەسە، "اق جول" پارتياسىنىڭ باسشىسى ازات پەرۋاشەۆتى قازاقستانداعى كەڭەستىك بيلىك قاساقانا ۇيىمداستىرعان اشتىقتى "گەنوتسيد دەپ مويىنداۋعا شاقىرۋىن" سىناپتى.

سونداي-اق ولار ۇلتشىلدار تىزىمىنە ايدوس سارىم، دوس كوشىم، ارمان شوراەۆ، راسۋل جۇمالىنى دا قوسقان.

"ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى