قولداۋ باردا ءورىس كەڭ

568

الماتى وبلىسىندا كاسىپپەن اينالىسامىن دەگەندەرگە مۇمكىندىك زور. مۇنى ۇيدە قاراپ وتىرماي، قولدان كەلگەنىن كاسىپكە اينالدىرعان يۋلدۋز تۇراەۆا ايتىپ وتىر. جاس كاسىپكەردىڭ شەبەر قولىنان شىققان بۇيىمداردى ءوڭىر تۇرعىندارى پايدالانىپ تا ءجۇر. سەبەبى ۇيعىر اۋدانىنىڭ شونجى اۋىلىنىڭ تۇرعىنى يۋلدۋز تۇراەۆا قوعامعا قاجەتتى تاۋار وندىرەدى. ول جۋىردا عانا مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ارقاسىندا جەكە تىگىن تسەحىن اشقان ەدى.

2019 جىلى يۋلدۋز تۇراەۆ كاسىپ باستاۋ نيەتىمەن الماتى وبلىسىنىڭ كاسىپكەرلەر پالاتاسىنا جۇگىنىپ، كاسىپكەرلىك نەگىزدەرى بويىنشا «باستاۋ بيزنەس» وقىتۋ جوباسىنا جازىلعان.. وقىتۋ بارىسىندا يۋلدۋز توقىما بۇيىمدارىن شىعارۋ جوباسىن ازىرلەدى. ناتيجەسىندە جوبا «جاس كاسىپكەر» باعدارلاماسى اياسىندا 500 000 تەڭگە كولەمىندە گرانتقا يە بولدى.

- جاستايىمنان تىگىن ىسىمەن اينالىسۋدى ارماندايتىنمىن. باسىندا حوببي رەتىندە قارادىم. ءۇي ءىشى مەن تۋىستارىما جيىنتىقتار جاساپ ءجۇردىم. وسىدان كەيىن مەن بۇل ءحوببيدى جەكە كاسىپكە اينالدىرۋدى شەشتىم. «اتامەكەننىڭ» اۋداندىق فيليالى تاراپىنان ماعان بيزنەستى اشۋ جانە دامىتۋ ءۇشىن جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلدى. قازىر ءبىز توقىما ونىمدەرىنىڭ 20-دان استام ءتۇرىن شىعارامىز. ونىمدەر تەك ءبىزدىڭ اۋداندا عانا ەمەس، كورشىلەس اۋدان مەن قالالاردا دا ۇلكەن سۇرانىسقا يە، — دەيدى جاس كاسىپكەر.

گرانتتىق قارجىلاندىرۋعا يۋلدۋز تۋراەۆا زاماناۋي تىگىن جابدىقتارىن ساتىپ الدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ونىمدەر «Baby comfort» برەندىمەن «شونجىدا جاسالعان» ماركاسىمەن شىعارىلادى. تىگىن تسەحىندا جەتى ادام جۇمىس ىستەيدى. ولار بارلىق تۇردەگى توقىمانىڭ 25 ءتۇرىن جاسايدى، ونىڭ ىشىندە قالىڭدىقتىڭ جاساۋى، پەرزەنتحانادان شىعارۋ جيىنتىقتارى، ءار ءتۇرلى جاستاعى بالالارعا ارنالعان جيىنتىقتار، اس ۇيگە ارنالعان جيىنتىقتار، توسەك-ورىن جيىنتىقتارى، قوناق بولمەگە ارنالعان جيىنتىقتار، جۇك كولىكتەرىنە ارنالعان پەردەلەر، قىزدار مەن جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە ارنالعان كيىمدەر جانە باسقالار.

وسى جىلى كاسىپكەر ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قوسىمشا جابدىقتار ساتىپ الىپ، جوبانى كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.

پىكىرلەر
ۇقساس جاڭالىقتار