سامالى جۇپار، جازعى ءبىر كەشتە (ۆيدەو)

553

وسىدان 84 جىل بۇرىن، ياعني، 1936 جىلى 6 مامىردا جازۋشى، كومپوزيتور، ونەر زەرتتەۋشىسى، قازاقستاننىڭ جانە قىرعىزستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن مادەنيەت قىزمەتكەرى ءىليا جاقانوۆ دۇنيەگە كەلدى.

جامبىل وبلىسىنىڭ سارىسۋ اۋدانىندا تۋعان.

قازىرگى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. 78 جاسىندا ح. دوسمۇحامەدوۆ اتىنداعى اتىراۋ مەملكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇسىپ، سۋرەتشى ماماندىعىن مەڭگەرىپ شىققان.

1959-1963 جىلدارى - «قازاقستان پيونەرى» (قازىرگى «ۇلان») گازەتىنىڭ ادەبيەت جانە ونەر ءبولىمنىڭ مەڭگەرۋشىسى. 1963-1984 جىلدارى - قازاقستان تەلەديدار جانە راديوحابارلار جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ رەداكتورى، اعا رەداكتورى، قازاق راديوسى مۋزىكا رەداكتسياسىنىڭ باس رەداكتورى. 1984 جىلدان باستاپ بىرىڭعاي شىعارماشىلىق جۇمىسپەن اينالىسادى.

العاش رەت وقىرماندارىنا «قايتا ورالعان ءان»، «حوش بول، ۆالس» كىتاپتارى ارقىلى تانىلعان. قازاقتىڭ ۇلى كۇيشى، قوبىزشىسى ىقىلاس تۋرالى رومانى «كەرتولوگوو» دەگەن اتپەن العاش رەت قىرعىز تىلىندە، كەيىن «ىقىلاس» دەگەن اتپەن قازاق تىلىندە جارىق كوردى. ونىڭ قازاق ونەرى قايراتكەرلەرىنىڭ ءومىرىن زەرتتەۋ نەگىزىندە «ەكى جيرەن»، «ءبىرىنشى كونتسەرت»، «ماحاببات ءۆالسى»، «اققۋلار قونعان ايدىن كول» اتتى دەرەكتى جيناقتارى، سونداي-اق «قارابۋرا» تاريحي-تانىمدىق شىعارمالارى، «اسەلىم ءانىم»، «دانياردىڭ ءانى»، «ەدىل مەن جايىق»، ت.ب. حالىق اراسىنا كەڭىنەن تانىلعان اندەرى بار. قىرعىز جازۋشىسى ت.قاسىمبەكوۆتىڭ «سىنعان قىلىش» ديلوگياسىن قازاق تىلىنە اۋدارعان.

«ءبىرجان سال»، «اقان سەرى»، «ۇكىلى ىبىراي»، «ەستاي ءانشى»، «جاياۋ مۇسا»، «ءمادي»، «مايرا»، «بالۋان شولاق» ت.ب. سال-سەرىلەر عۇمىرنامالارى، م.تولەباەۆ، ل.حاميدي، ب.بايقاداموۆ، ق.مۋسيندەردىڭ شىعارماشىلىق پورترەتتەرىن سومداعان تۋىندىلارى مەن «شوقان جانە مۋزىكا»، «جامبىل جانە مۋزىكا»، «ساكەن جانە مۋزىكا» اتتى دەرەكتى فيلمدەرى بار.

“اسەلىم ءانىم”, “دانياردىڭ ءانى”, “ەدىل مەن جايىق” سياقتى حالىق اراسىندا كەڭ تارالعان 200-گە تارتا اندەردىڭ اۆتورى.

 

پىكىرلەر