يستوريكو-پوزناۆاتەلنايا پەرەدۆيجنايا ۆىستاۆكا «ۇلى دالا مۇراسى» ۆ كوكشەتاۋ

4361
Adyrna.kz Telegram

ۆ پرەددۆەري مەجدۋنارودنوگو دنيا مۋزەەۆ ۆ كوكشەتاۋسكوم مۋزەە يمەني ماليكا گابدۋللينا بىلا ورگانيزوۆانا يستوريكو-پوزناۆاتەلنايا پەرەدۆيجنايا ۆىستاۆكا «ۇلى دالا مۇراسى». ۋنيكالنىە ەكسپوناتى دليا ۆىستاۆكي بىلي وتوبرانى يز فوندوۆ تسەنترا «ۇلى دالا ەلى» تۋركەستانسكوي وبلاستي.

– وسنوۆنايا تسەل ۆىستاۆكي – ۋكرەپلەنيە دۋحوۆنىح، كۋلتۋرنىح ي مۋزەينىح وتنوشەني مەجدۋ ساكرالنىم تۋركەستانوم ي جيۆوپيسنىم رەگيونوم كوكشە، پوپۋلياريزاتسيا ناتسيونالنىح تسەننوستەي ي يستوري ناشەگو نارودا، – وتمەتيلا نا تسەرەموني وتكرىتيا رۋكوۆوديتەل ۋپراۆلەنيا كۋلتۋرى اكمولينسكوي وبلاستي ايگۋل سابيتوۆا.

يستوريكو-پوزناۆاتەلنۋيۋ پەرەدۆيجنۋيۋ ۆىستاۆكۋ «ۇلى دالا مۇراسى» پرەدستاۆيلي اكمولينتسام ناۋچنىي سوترۋدنيك تسەنترا «ۇلى دالا ەلى» ايجان يبراگيموۆا ي ەكسكۋرسوۆود كاراشاش يمانباەۆا.

نا ۆىستاۆكە بىلي پرەدستاۆلەنى وكولو 30 ەكسپوناتوۆ يستوريچەسكوگو زناچەنيا ەپوحي كازاحسكوگو حانستۆا. ا پرويسحوجدەنيە نەكوتورىح يز نيح داتيرۋەتسيا، پو منەنيۋ ۋچەنىح-يستوريكوۆ، ي ۆوۆسە II-IV ۆەكامي. ەتو، ناپريمەر، كانگيۋيسكوە پيسمو  ۆ ۆيدە كەراميچەسكيح كيرپيچەي-تابليتس، نايدەننوە ۆ تۋركەستانوي وبلاستي، پو فورماتۋ يسپولنەنيا ستاۆيت ناشۋ سترانۋ ۆ ودين  رياد س درەۆنيمي پيسمەننىمي تسيۆيليزاتسيامي ميرا. درەۆنيە پيسمەنا  ۆىسەچەنى ۆ كامنە، ۆىگراۆيروۆانا نا دەرەۆە ساكسكيم، رۋنيچەسكيم، ارابسكيم ي لاتينسكيم شريفتامي.

درۋگيە ەكسپوناتى ۆىستاۆكي، پريكوۆىۆايۋششيە ۆزگليادى پوسەتيتەلەي نە مەنشە كامەننىح تابليچەك س درەۆنيمي پيسمەنامي، – ورۋجيە 18-19 ۆەكوۆ. ەتو پاليتسا، لۋك سو سترەلامي، شلەم، سابليا ي ششيت، ا تاكجە يمەننىە پەچاتي حانوۆ ابىلايا ي ابۋلحايرا…

بولشوي ينتەرەس ك ۆىستاۆكە پروياۆيلا مولودەج، ستۋدەنتى ۆۋزوۆ ي كوللەدجەي، سلۋشاتەلي اكادەمي گراجدانسكوي زاششيتى يمەني ماليكا گابدۋللينا ي گوستي گورودا.

كاك وتمەتيلي ۆ پرەسس-سلۋجبە ۋپراۆلەنيا كۋلتۋرى اكمولينسكوي وبلاستي، مۋزەي ماليكا گابدۋللينا ي تسەنتر «ۇلى دالا ەلى» پودپيسالي مەموراندۋم و سوترۋدنيچەستۆە دليا وبمەنا وپىتوم ي ۋكرەپلەنيا مەجرەگيونالنوگو پارتنەرستۆا.

 

 

 

پىكىرلەر