قۇرعاقشىلىقتىڭ كەسىرىنەن قىزىلوردادا توتەنشە جاعداي جاريالاندى

840

قىزىلوردا وبلىسى ارال اۋدانىندا قۇرعاقشىلىق پەن مال ازىعىنىڭ جەتىسپەۋىنە بايلانىستى توتەنشە جاعداي رەجيمى ەنگىزىلدى، - دەپ حابارلايدى "حابار 24" جانە inbusiness.kz.

ماۋسىمنىڭ باسىندا اۋداندا 500 سيىر مەن جىلقى قىرىلعان. ونىڭ نەگىزگى سەبەبى - جايىلىمدار، اۋا رايىنىڭ ىستىق بولۋى جانە سىرداريا وزەنىنىڭ سۋى از بولۋى. جايىلىمداردىڭ 90 پايىزى جاۋىن-شاشىننىڭ ازدىعىنان جارامسىز بولىپ قالعان.

اكىمدىك توتەنشە جاعداي رەجيمىن جاريالاۋعا قۇجاتتاردى ءبىر ايداي دايىنداعان. قۇجات ادىلەت مينيسترلىگىندە تىركەلدى.

بۇگىندە جاعدايدىڭ تاۋلىك بويى مونيتورينگى ۇيىمداستىرىلدى. كورشى اۋىلداردا شابىندىققا تارتىلعان ەرىكتىلەر بريگاداسى قۇرىلدى. ەرىكتىلەر قازالى، قارماقشى جانە سىرداريا اۋداندارىندا جۇمىس ىستەيدى.

اقتوبە وبلىسىمەن دە كەلىسىم بار. ىرعىز اۋدانىنىڭ شارۋاشىلىقتارى قول جەتىمدى باعامەن جەم بەرىپ قانا قويماي، جايىلىمدىق جەرلەرىن ءشوپ شابۋ ءۇشىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.

"قۇرعاقشىلىقتىڭ سالدارىن جويۋ جۇمىستارىنا اۋدانعا ەكى ميلليارد تەڭگەگە جۋىق قاراجات قاجەت بولادى. ءبىز "قىزىل" ايماققا ەنگىزگەن وسى 13 اۋداندا سۋعا 15 ۇڭعىما بۇرعىلانادى. جايىلىمداردى تولىق پايدالانۋ جانە ۇلعايتۋ ءۇشىن سەگىز كانال قازىلىپ، تازارتىلادى. سونىمەن قاتار، وسى جۇمىستاردى جۇرگىزۋگە تەحنيكا قويۋىمىز كەرەك", - دەدى ارال اۋدانىنىڭ اكىمى سەرىك سەرماعانبەتوۆ ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

اكىمنىڭ سوزىنشە، اۋداندا 205 مىڭ باس مال بار.

"ولارعا شامامەن 185 مىڭ توننا ءشوپ قاجەت. اۋدان ءوز كۇشىمەن 36 مىڭ توننادان اسا ءشوپتى قامتاماسىز ەتەدى، قالعانى وبلىستىڭ باسقا اۋداندارىنان جانە وڭىرلەردەن اكەلىنەدى", - دەدى اۋدان اكىمى.

توتەنشە جاعداي رەجيمىن جاريالاۋ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىمەن بايلانىستى ما دەگەن سۇراققا سەرماعانبەتوۆ:

"مەنىڭ ويىمشا، بۇل ءمينيستردىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىمەن بايلانىستى ەمەس. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا بۇرىن-سوڭدى قۇرعاقشىلىق سالدارىنان تج رەجيمى ەنگىزىلمەگەن. قازىرگى تج رەجيمى ەل تاريحىندا ءبىرىنشى. بۇعان دەيىن تج قازاقستاندا 1975 جىلى جاريالانعان بولاتىن".

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى