اتىراۋدا ۇلى وتان سوعىسى ارداگەرلەرىنە ميلليون تەڭگەدەن بەرىلدى

606

مەرەكە قارساڭىندا ەكى مىڭداي ارداگەرگە قارجىلاي قولداۋ كورسەتىلدى.

اتىراۋ قالاسىندا تۇراتىن ۇلى وتان سوعىسىنا قاتىسقان 2 ادامعا 1 000 000 تەڭگەدەن كومەك بەرىلدى. سونىمەن قاتار، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندە فاشيستەر مەن ولاردىڭ وداقتاستارى قۇرعان كونتسلاگەر تۇتقىنى ساناتىنا جاتاتىن ءبىر ادامعا 1 000 000 تەڭگە قولداۋ كورسەتىلدى. ال جەڭىسكە ۇلەس قوسقان تىل ەڭبەككەرلەرى — 45 ادام 100 000 تەڭگەدەن بىرجولعى اقشالاي كومەك الدى. ۇلى وتان سوعىسى جىلدارىندا جۇمىس جاساعان الايدا ناگرادتالماعان تىل ەڭبەكەرلەرى ياعني جەڭىسكە ۇلەس قوسقان تىل ەڭبەككەرلەرىنىڭ تاعى ءبىر توبىنا 1874 ادامعا – 30 000 تەڭگەدەن قارجىلاي كومەك بەرىلدى.

بۇدان بولەك جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسى  وبلىستا الەۋمەتتىك قورعالاتىن ساناتقا جاتاتىن 372 ادامعا 100 مىڭ تەڭگە كولەمىندە بىرجولعى الەۋمەتتىك تولەم بەرىلگەنىن حابارلادى.

اتاپ ايتقاندا، ەلىمىزدىڭ «ارداگەرلەر تۋرالى» زاڭىنا سايكەس، ۇلى وتان جانە اۋعان سوعىسى قاتىسۋشىلارى، چەرنوبىل اەس-ىندەگى اپاتتىڭ زارداپتارىن جويۋعا قاتىسقان ادامدار ءتارىزدى تاجىك-اۋعان (315 ادام) اۋماعىنداعى سوعىس قيمىلدارىنىڭ، يراكتاعى (5 ادام) حالىقارالىق بىتىمگەرشىلىك وپەراتسيالارعا، تاۋلى-كاراباحتاعى (52 ادام) ەتنوسارالىق قاقتىعىستى رەتتەۋگە قاتىسقان ادامدار دا الەۋمەتتىك قورعالاتىن ساناتتار قاتارىنا جاتقىزىلدى. وسىعان وراي، ولارعا اي سايىن كوممۋنالدىق شىعىنداردى وتەۋ جانە اتاۋلى داتالاردا 100 000 تەڭگە كولەمىندە بىرجولعى الەۋمەتتىك تولەم بەرىلەدى.

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى
Серіктес/Партнер
Студия IMA - создание сайтов