مارعۇلان سەيسەمباي: "بەلسەندىلىك كورسەتىپ، جاڭا باستامالاردى ۇسىنۋدى توقتاتامىن"

684

ەلىمىزگە بەلگىلى كاسىپكەر مارعۇلان سەيسەمباي Facebook الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا وزىنە قىسىم كەلتىرىلۋىنە بايلانىستى الەۋمەتتىك بەلسەندىلىگىن دوعاراتىنىن ايتىپ، پوست جازدى.

ايتۋىنشا، قر باس پروكۋراتۋراسى اليانس بانكىنە قاتىستى ەسكى قىلمىستىق ىستەردى قايتا جانداندىرىپ وتىر ەكەن.

دوستار،
2018 جىلدىڭ 24 جەلتوقسانىندا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسىنىڭ جانىنداعى مەكەمەارالىق تەرگەۋ توبى، مەنiڭ "ستراتەگيالىق باستامالار فورۋمىنان" كەيiن، جانە مەنiڭ الەۋمەتتiك بەلسەندiلiگiم ءۇشiن اليانس بانكiگە قاتىستى ەسكi قىلمىستىق iستەردi قايتا جانداندىردى. بۇل iستەردiڭ بiرنەشە رەت تەرگەلگەنiنە، ولاردىڭ كوپتەگەن باپتارىنىڭ ەسكەرگەنiنە قاراماستان تەرگەۋ توبى ەسكi ماتەرالداردان جاڭا iس قۇراماقشى. مەن ەش بiر iستەن كۇنام بار دەپ قورىقپايمىن. بiراق ەگەر كەرەك بولسا مەنi كiنالi ەتiپ قويا الاتىنى بارشامىزعا بەلگiلi جاعداي.
اليانس بانكi جانە ودان نەسيە العان كومپانيالاردىڭ جۇمىسكەرلەرiن قايتا -قايتا شاقىرىپ، تەرگەپ مازالاۋدا.

وسىعان وراي، مەن ءوزiمنiڭ الەۋمەتتiك بەلسەندiلiگiمدi كۇرت قىسقارتامىن.

بiرiنشiدەن، تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعىنداعى "Business lifehacker” توبىندا بيزنەس ماسەلەلەردi تالقىلاپ كەڭەس بەرەتiن تاڭعى سەرۋەنiمدi توقتاتامىن.

ەكiنشiدەن، Nomad Explorer ۇيىمداستىرۋ توبىنان شىعامىن. "وڭتۇستiك اڭىزدارى" ەكسپەديتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ كوميتەتiنە تاپسىرامىن.

ۇشiنشiدەن، "2-شi جاستىق" توبىنان شىعامىن.

تورتiنشiدەن، "قوڭىر ۋنيتاز" فلەشموبىن توقتاتامىن.

بەسiنشiدەن، “Alma museum” مۇراجايىمەن "المالى جۇماق" قوعامدىق قورىن جەكە بالانسقا شىعارىپ وزiمنەن ءبولiپ تاستايمىن.

التىنشىدان، مەملەكەتتiك مۇعالiمدەردi قولداۋعا ارنالعان "Qalam” قورىن جەكە بالانسقا شىعارىپ وزiمنەن ءبولiپ تاستايمىن.

جەتiنشiدەن، ەلiمiزدiڭ اجەتحانا ماسەلەسiن كوتەرiپ تالقىلاۋدى توقتاتامىن.

سەگiزiنشiدەن، جاستارعا بيزنەس جونiندە ءدارiس وقىعاندى توقتاتامىن.

توعىزىنشىدان، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا سۇحبات بەرگەندi توقتاتامىن.

ونىنشىدان، بەلسەندiلiك كورسەتiپ جاڭا باستامالاردى ۇسىنۋدى توقتاتامىن.

مەن بۇرىڭعىداي ءوز ەلiمە دەگەن سۇيiسپەنشiلiكتi ساقتاپ، ەلiمiزدiڭ دامۋىنا ۋلەس قوسىپ ءوز ورنىمدا قابiلەتiمدi اياماي ادال iستەردi العا جۇرگiزە بەرۋگە تىرىسامىن.

قۇرمەتپەن،
مارعۇلان سەيسەمباي

پىكىرلەر