قازاقستاندا اناليتيك-جۋرناليستەردى دايىندايتىن بولادى

922

وسى جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا KAZGUU ۋنيۆەرسيتەتى بازاسىندا «جۋرناليستيكا: اناليتيكا جانە زەرتتەۋ» ماماندىعى اشىلادى. بۇل تۋرالى 5 مامىر، سارسەنبى كۇنى KAZGUU باسقارما توراعاسى تالعات نارىكباەۆ اتالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنىڭ تۇساۋكەسەرىندە حابارلادى.

ءبىلىم باعدارلاماسىنىڭ تۇساۋكەسەرىنە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى كەمەلبەك ويشىباەۆ، رەسپۋبليكالىق باسىلىمداردىڭ باس رەداكتورلارى جانە جەتەكشى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى مەن مەديا-مەنەدجەرلەر قاتىستى.

         «ءبىزدىڭ زەرتتەۋلەرىمىز بويىنشا ەلىمىزدە ءبىر جىل ىشىندە 1000-نان استام جۋرناليست 34 جوعارى وقۋ ورنىن بىتىرەدى. بىراق جۋرناليستيكا سالاسىندا قىزمەت ەتەتىن تۇلەكتەر كورسەتكىشى 60% - عا جەتپەيدى. دەمەك جوعارى وقۋ ورىندارىندا وقۋ پروتسەسى ءالى جەتىلدىرىلمەگەن، ءالى دە قيىندىقتار بار. كازگيۋ مىقتى ۋنيۆەرسيتەت بولعاندىقتان، جۋرناليستيكا ماماندىعى دەر كەزىندە اشىلۋدا. الداعى ۋاقىتتا جاڭا ماماندىققا مينيسترلىك تاراپىنان قولداۋ كورسەتۋگە ءازىرمىز», - دەپ اتاپ ءوتتى  قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى كەمەلبەك ويشىباەۆ.

KAZGUU باسقارما توراعاسى تالعات نارىكباەۆتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنىڭ ماقساتى — قۇقىقتىق جانە ەكونوميكالىق سالادا، اسىرەسە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ساياسات سالاسىندا تەرەڭ ءبىلىمى بار اناليتيك-جۋرناليست ماماندار دايىنداۋ.

         «اناليتيكالىق جۋرناليستيكانىڭ بولۋى جالپى الەمدىك ءۇردىس جانە ۋاقىت تالابى. اتالعان ءبىلىم باعدارلاماسىن تاڭداعان ستۋدەنتتەر قۇقىق، ەكونوميكا سالاسىندا كەڭ ءبىلىم الىپ، ءتيىستى اقپاراتتى ىزدەۋ، تالداۋ جانە ىرىكتەۋ، فاكت-چەكينگ داعدىلارىن مەڭگەرىپ، جۋرناليستىك زەرتتەۋلەر جۇرگىزەتىن بولادى», - دەپ قورتىندىلادى تالعات نارىكباەۆ.

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى