COVID-19: قوسشى اۋىلىندا ىندەت جۇقتىرعاندار 40-قا جەتتى

535

بۇگىن اقمولا وبلىسىندا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرعان 7 ادام تىركەلدى، دەپ حابارلايدى COVID-19 تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا7

اتالعانمالىمەتتەردە، ۆيرۋستى جۇقتىرعان 7 ادامنىڭ 4-ەۋى بۇعان دەيىن نۇر-سۇلتان قالاسىنان انىقتالعان كوروناۆيرۋستى جۇقتىرعان اداممەن جاقىن بايلانىستا بولعان ادامدار.

تسەلينوگراد اۋدانىنىڭ قوسشى اۋىلىندا COVID-19 ءۇي وشاعىندا 1969 جانە 1995 جىلعى ايەل ادامداردان، 1995 جىلعى ەر ادامنان جانە 2017 جىلى تۋعان قىز بالادان تابىلدى. تاعى ەكى جاعداي اتالعان ەلدى مەكەننىڭ اكىمشىلىك اۋماعىمەن بايلانىستى. قاۋىپتىلىك توبىنان 1953 جىلعى زەينەتكەردەن كوروناۆيرۋس انىقتالدى.

سونداي-اق رەسپيراتورلىق اۋرۋى بار 1998 جىلعى ەر ازاماتتى سكرينينگتىك تەكسەرۋ بارىسىندا كوروناۆيرۋس انىقتالدى. بۇعان قوسا، سكرينينگتىك تەكسەرۋ كەزىندە COVID-19 ارشالى اۋدانىندا 1998 جىلعى جۇكتى ايەلدىڭ اعزاسىنان تابىلدى. بارلىعى كوكشەتاۋ قالاسىنداعى اقمولا وبلىستىق تۋبەركۋلەزگە قارسى ديسپانسەرىنە جاتقىزىلدى.

اۋرۋ وشاقتارىندا زارارسىزداندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق تەرگەۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان. وبلىستا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرعان 142 ادام تىركەلگەن. ونىڭ 126-سى - تسەلينوگراد اۋدانىندا، ونىڭ ىشىندە 40-عى - قوسشى ەلدى مەكەنىندە تىركەلگەن.

قالعان ناۋقاستار كوكشەتاۋ قالاسىندا جانە اقكول، ارشالى، ەگىندىكول، شورتاندى اۋداندارىندا انىقتالعان.

پىكىرلەر