ارمان وسپانوۆ «قارا جولبارىستى» سۇلاتىپ تاستادى (ۆيدەو)

2353

قازاقستاندىق فايتەر ارمان وسپانوۆ الماتىداعى اسا 105 ءتۋرنيرىنىڭ باستى جەكپە-جەكتەرىنىڭ بىرىندە راسۋل ميرزاەۆتى نوكاۋتپەن جەڭدى، دەپ حابارلايدى adyrna.kz پورتالى.

جەكپە-جەك باستالا سالا اشىق ايقاسقا شىققان ەكەۋى ءبىر-بىرىنە سوققىلارىن جاڭبىرشا جاۋدىردى. راسۋل ميرزاەۆ جۇمساعان اۋىر سوققىسىدان كەيى ارمان ەسەڭگىرەپ قالدى. دەگەنمەن،  قاتتى سوققى اسەرىنە قاراماي،  اسا قايسارلىقپەن ميرزاەۆقا تىكە شابۋىلعا ءوتتى. ءبىرىنشى راۋندتىڭ ورتا تۇسىندا ارمان «قارا جولبارىستى» اۋىر نوكاۋتقا ءتۇسىردى. ونىڭ جويقىن سوققىلارىنان كەيىن تورەشى جەكپە-جەكتى توقتاتتى.

ءسويتىپ، ارمان وسپانوۆ ءوز مانسابىنداعى 11-ءشى جەڭىسىنە قول جەتكىزدى.

 

ۇلاربەك دالەيۇلى

پىكىرلەر