حالىقتى شاتاستىرماي ج. ماماي جاۋاپ بەرسىن!

1710

"تۇران" قوزعالىسىنىڭ مامايعا ارنالعان ۇندەۋى.

ەگەردە ج. ماماي تومەندە جازعان ساياسي يدەيا جانە تالاپتارمەن حالىقتى بىرىكتىرسە مەن مامايدى قوس قولىممەن قولدار ەدىم!
ال بوس ءسوز، حالىقتى شاتاستىرىپ، الداپ كوسانوۆ بولۋ كەرەك ەمەس. ساياسي الاياقتارعا تويىپ ءجۇرمىز، نازارباەۆتىڭ ساياساتىنا قاراپ، ەلدى توناتىپ، قازاق مەملەكەتىن ىدىراۋىنا اكەلەتىنىن اشىق كورۋگە بولادى.

پوچەمۋ ماماي نە وبەدينياەت ليۋدەي پود پوليتيچەسكيمي يدەيامي؟!
ي نە پروستو پوليتيچەسكيمي يدەيامي، ا تاكجە ترەبوۆانيامي، پريچەم ترەبوۆانيا دولجنى بىت رەالنىمي، وپپوزيتسيوننىمي تاكيە كاك:

"1.) وتستاۆكا نازارباەۆا، توكاەۆا، داريگي نازارباەۆوي سو ۆسەح سۆويح پوستوۆ.
2). پەرەحود ك پارلامەنتسكوي فورمە پراۆلەنيا.
3). ۋپرازدنەنيە ينستيتۋتوۆ سوۆەتا بەزوپاسنوستي، پرەزيدەنتا، سەناتا.
4). وتمەنا نازارباەۆسكوي كونستيتۋتسي 1995گ. سوزدانيە نوۆوي دەموكراتيچەسكوي كونستيتۋتسي.
5). چەستنىە، وتكرىتىە ي پروزراچنىە ۆىبورى ۆ ودنوپالاتنىي پارلامەنت.
6). وتمەنا پەرەنوسا 55 كيتايسكيح زاۆودوۆ ۆ كازاحستان.
7). وسۆوبوجدەنيە ۆسەح پوليتيچەسكيح زاكليۋچەننىح سترانى.
8). سۆوبودا سمي، سلوۆا، ميرنىح ميتينگوۆ بەز كاكيح-ليبو رازرەشەني وت ۆلاستەي.
9). ناتسيوناليزاتسيا پراۆا نا نەدروپولزوۆانيە.

10). وتمەنا چاستنوي سوبستۆەننوستي نا زەمليۋ سەلحوزنازناچەنيا.
11). رازۆيتيە گوسۋدارستۆەننوگو كازاحسكوگو يازىكا".

ۆوت دليا ناچالا، نەوبحوديمو وبوزناچيت تاكيە پوليتيچەسكيە ترەبوۆانيا ي پروگراممنىە پوليتيچەسكيە يدەي، تو توگدا، يا بى توچنو پوددەرجال پارتيۋ دپك ج.مامايا ي ەگو كوماندى، كوتورايا تاكجە نە ۆىزىۆاەت ۋ مەنيا دوۆەريا.
كاكيە پوليتيچەسكيە ترەبوۆانيا ۋ مامايا؟! كتو ۆيدەل؟ سوزداۆايا پوليتيچەسكۋيۋ پارتيۋ سناچالا دولجنا بىت پوليتيچەسكايا يدەيا، پروگرامما، چتوبى ليۋدي موگلي ۋۆيدەت، چتو جە ەتو زا پارتيا تاكايا، ا تاك ماماي سوبيراەت ليۋدەي، نو نە پوكازىۆاەت كاكيە يمەننو پوليتيچەسكيە تسەلي بۋدەت پرەسلەدوۆات ەتا پارتيا! ۋجە ۆىزىۆاەت پودوزرەنيا ۋ مەنيا، كاك چەلوۆەكا زنايۋششەگو تونكوستي ۆسەح پوليتيچەسكيح حيتروسپلەتەني.

نادەيۋس ج. ماماي، ەسلي ون رەالنىي وپپوزيتسيونەر ۆىستاۆيت تاكيە ترەبوۆانيا، توگدا يا يزمەنيۋ سۆوە منەنيە، پۋبليچنو يزۆينيۋس پەرەد ج.ماماەم. ا تاك يا پوكا نە ۆەريۋ تاكيم، كاك كوسانوۆ، ماماي.

ۆ تسەلياح ليكۆيداتسي پوليتيچەسكوي نەگراموتنوستي گراجدانە دولجنى سموترەت نا پوليتيچەسكيە پروگراممى ي تسەلي، توگو يلي ينوگو پوليتيچەسكوگو وبرازوۆانيا. پري اناليزە توگو يلي ينوگو پوليتيچەسكوگو وبرازوۆانيا، وبششەستۆو، گراجدانە دولجنو وپيراتسيا، پرەجدە ۆسەگو، نا يزۋچەنيە پوليتيچەسكيح تسەلەي، زاداچ، پروگرامم پوليتيچەسكيح پارتي، دۆيجەني، كوتورىە راسكرىۆايۋت پو ناستوياششەمۋ يستيننوە پرەدنازناچەنيە ي سۋت پوليتيچەسكوي ورگانيزاتسي.
ي، ەسلي زاۆترا ماماي ۆ پوليتيچەسكوي پارتي دپك ۆىدۆينەت ۆىشەۋكازاننىە پوليتيچەسكيە ترەبوۆانيا، يا ودين يز پەرۆىح پوددەرجۋ مامايا ي پۋبليچنو يزۆينيۋس پەرەد ماماەم. ا تاك، يا پوكا وستانۋس پري سۆوەم منەني.
ناس سليشكوم منوگو ي چاستو وبمانىۆايۋت، پودسوۆىۆايۋت رازنوگو رودا پوليتيچەسكيە كۋكلى، كوتورىە وبمانىۆايۋت ليۋدەي، ۋۆوديات وبششەستۆەننوە منەنيە ۆ درۋگۋيۋ ستورونۋ، كاك ەتو بىلو نا پوسلەدنيح پوليتيچەسكيح ۆىبوراح ۆ پرەزيدەنتى س لجە- كانديداتوم اميرجانوم كوسانوۆىم، يميا كوتوروگو ۆويدەت ۆ يستوريۋ،كاك سينونيم كازاحسكوگو يۋدى- پرەداتەليا سوبستۆەننوگو نارودا.

ج. ماماي حالىققا جاۋاپ بەرسىن!

نادەيۋس نا ۆاشە پونيمانيە.
س ۋۆاجەنيەم
اسلان كۋرمانباەۆ
وپپوزيتسيوننىي پوليتيك،
ينيتسياتور سوزدانيا
دۆيجەنيا «تۋران»

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى