“Қызыл аймаққа” кірген қалалар саны көбеюде

836
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 1, 2020: A medical worker in an intensive care unit at a temporary medical facility established for COVID-19 patients at Moscow City Clinical Hospital No 15 (Filatov Hospital). Sergei Bobylev/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèöà â ðåàíèìàöèè âðåìåííîãî ãîñïèòàëÿ íà òåððèòîðèè ÃÊÁ ¹15 èìåíè Î.Ì. Ôèëàòîâà, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 1, 2020: A medical worker in an intensive care unit at a temporary medical facility established for COVID-19 patients at Moscow City Clinical Hospital No 15 (Filatov Hospital). Sergei Bobylev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèöà â ðåàíèìàöèè âðåìåííîãî ãîñïèòàëÿ íà òåððèòîðèè ÃÊÁ ¹15 èìåíè Î.Ì. Ôèëàòîâà, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

16 наурыздағы жағдай бойынша аймақтардағы эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасы жарияланды.

Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары және Батыс Қазақстан облысы «қызыл аймақта» тұр.

«Сары аймақта»: Ақмола, Алматы, Атырау, Қарағанды ​​облыстары. Қалған өңірлер «жасыл аймақта».

Пікірлер
Редакция таңдауы