قازاقتى قۇرتاتىن نەمقۇرايلىلىق نەمەسە قارا ىندەتتەن قالاي امان قالامىز؟

1753

اتى جامان ىندەتتەن بۇكىل الەم قالت-قۇلت ەتىپ قورقىپ، ۇيىندە وتىر. سەبەبى ءسات سايىن، ساعات سايىن "جارىقتىڭ جىلدامدىعىنداي" كوز جۇمعاندار سانى ارتىپ كەلەدى. قاۋىپتىڭ كوكەسى قازاققا دا تونۋدە. اششى شىندىق سول.

"ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى ايتۋعا اۋىز بارمايتىن دەرتكە "تابۋ" ءداستۇرى بويىنشا اتىڭ "قارا ۆيرۋس" دەپ ات قويدى. ەندەشە وسى قارا ۆيرۋستان قۋ باسىڭدى امان الىپ قالۋدىڭ قانداي جولدارى بار ەكەنىن مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، PhD دوكتورى، دəرىگەر-كارديولوگ دəۋرەنبەك مىرزاشۇلى سۇحبات بەرۋ بارىسىندا ايتتى.

اقگۇل ايداربەكوۆا،

"ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى