قالىڭمال مەن جاساۋدان شىعاتىن داۋ-داماي

1480

ءتاجىستان، وزبەكستان، قىرعىزستان مەن قازاقستاندا قالىڭدىق پەن كۇيەۋ جىگىتتىڭ اتا-اناسىنا جۇكتەلگەن قانداي مىندەتتى شىعىندار بار جانە تويعا بايلانىستى سالت-ءداستۇر وتباسىلىق قاتىناستارعا، نەسيە تاريحى مەن كەلەسى ۇرپاققا قالاي اسەر ەتەدى؟

 

azattyq.org

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى