قازاقتى نامىس قانا قۇتقارادى

699

نامىس دەگەننەن شىعادى: كورشى رەسەيدىڭ ءبىر رەجيسسەرى جەڭىلجۇرىستى شەشەن قىزدارى تۋرالى كينو تۇسىرگەن كورىنەدى. جيىرما جاسار ءبىر شەشەن جىگىتى الگى رەجيسسەردىڭ پاتەرىنە بارىپ، قۇبىلاعا قاراتىپ باۋىزداپتى دا  «مەن مىنا رەجيسسەردى ءولتىردىم، ەگەر كىمدە-كىم وسىنداي كينو تۇسىرەتىن بولسا، كەلەسى شەشەن كەلىپ ونى دا ولتىرەدى» دەپ ميليتسياعا حابارلاپتى. «جار باسىنداعى جانتاقتى جانىنان بەزگەن نار جەيدى» دەگەندەي، رەسەيدىڭ بىردە-ءبىر رەجيسسەرى بۇل تاقىرىپقا قايتا جولامايتىن بولىپتى.

قازاقستاندا پالەنباي ۇلت پەن ۇلىس وكىلدەرى تۇرادى دەپ الەمگە جار سالعاندا كەۋدەمىزدى شار كەرگەندەي كەردەڭ قاعامىز. ءومىر بارىمىزگە بىردەي: تۇرمىستىڭ تاۋقىمەتى بار حالىقتىڭ باسىندا بار، بىراق كوشەگە شىعىپ، ءتانىن ساتىپ تۇرعان ءبىر تۇرىكتىڭ نەمەسە كۇردتىڭ، قاراشاي مەن قۇمىقتىڭ قىزىن كوردىڭىز بە؟ ۇياتتان بەزگەن ۇيعىردىڭ قىزى كوزىڭىزگە ءتۇستى مە؟ ابىرويىن ايرانداي توككەن ءازىربايجان قىزىن كەزدەستىردىڭىز بە؟ ءتانىن ساۋدالاپ، توپىرلاپ جۇرگەن تاتار قىزىن تاباسىز با؟

نۇرتورە ءجۇسىپ

"ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى

پىكىرلەر